Kaksi paikkaa tarkastelussa - miten paikkakaaviota voidaan hyödyntää julkisten paikkojen kehittämisessä?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34 + 4
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tutkittiin paikan tekemisen (eng. placemaking) konseptia ja sen sisältämää paikkakaaviota työkaluna julkisten paikkojen tarkastelulle. Työn lähtökohtana olivat kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkielämään liittyvät kysymykset hyvästä kaupunkitilasta sekä kaupunkien suunnittelun järjestelmät Suomessa. Kaupungistumisen myötä entistä suurempi osa ihmisistä asuu kaupunkialueilla, ja ympäristöllä on suuri vaikutus asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Kaupunkitilojen tutkiminen ja kehittäminen ovat erittäin tärkeässä osassa hyvää elinympäristöä luotaessa. Kandidaatintyö rakentui kahdesta osiosta: kirjallisuustutkimuksesta sekä kenttätutkimuksesta. Kenttätutkimuksen tutkimuskohteena oli Leppävaaran keskusta-alue. Aluetta tarkasteltiin ensin laajemmassa mittakaavassa ja yleisemmällä tasolla tutustuen lyhyesti sen historiaan ja nykytilaan. Tämän jälkeen Leppävaaran keskustan alueelta valittiin kaksi paikkaa tutkittavaksi paikkakaavion avulla. Työmenetelmiä kohdetutkimukselle olivat vierailut kohdealueelle, alueen jäsentäminen karttojen avulla, valokuvaus, kirjallinen analyysi ja havaintojen vertailu paikkakaavioon. Paikkojen analyysista ja kenttäkäynneillä tehdyistä havainnoista voitiin paikkakaavion avulla tehdä yhteenveto tutkimuspaikkojen ominaisuuksista, ja siitä miten ne vastaavat paikan tekeminen -konseptin mukaisiin piirteisiin hyvästä paikasta. Tutkimuksen myötä saatiin vastauksia siihen, millaisia piirteitä paikoissa tulisi kehittää muodostaakseen parempaa kaupunkitilaa.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Taegen, Jonna
Keywords
placemaking, kaupunkitila, kaupunkitutkimus, paikan tekeminen, paikkakaavio, the place diagram
Other note
Citation