Nopeasti pyörivän sylinterin ympyrämäisyysmittalaitteen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tutkimuksen pohjana oli Teknillisen korkeakoulun Koneensuunnittelun laboratoriossa kehitetty mittalaite, heittolaahain. Heittolaahaimella mitataan kosketuksellisesti nopeasti pyörivän sylinterin säteen suuntaista kiihtyvyyttä. Kiihtyvyydestä saadaan laskettua siirtymä, eli sylinterin pinnan normaalin suuntainen heitto. Heittolaahaimen käyttökohde oli paperikoneen kalanteriosan telat. Tässä tutkimuksessa heittolaahaimesta kehitettiin seuraavan sukupolven versio, monipistelaahain. Monipistelaahaimella mitataan sylinteriä heittolaahaimen tavoin, mutta useasta pisteestä. Kolmipistemenetelmän avulla saadaan analysoitua sylinterin poikkileikkauksen ympyrämäisyysprofiili ja eroteltua siitä pyörimiskeskiön liike. Mittausjärjestelmään tehtiin kolme ohjelmaa. Mittalaitteen mikrokontrolleriin ohjelmoidulla C-kielisellä käyttöliittymällä ohjeistettiin mittalaitteen käyttäjää ja ohjattiin tietojen tallennusta. Mittaussignaalit käsiteltiin ja tallennettiin mittaustietokoneella. Mittaustietokoneen käyttöjärjestelmä tehtiin HP-Veeohjelmalla. Mittaussignaalien analysoinnissa ja erillisessä verifiointiohjelmassa käytettiin Matlab-ohjelmaa. Monipistelaahaimen laitekehitys onnistui. Laitteen uusi konstruktio ja uudet ominaisuudet ovat toimivia ja mittausjärjestelmä käytettävyys hyvä. Mittaustulosten perusteella todettiin heittomittaus tarkaksi ja toistettavaksi, mutta kolmipistemittauksen ja laahausmenetelmän yhdistämistä on tutkittava lisää.
Description
Supervisor
Juhanko, Jari
Thesis advisor
Kiviluoma, Panu
Keywords
Other note
Citation