Yrityssaneerauksen vaikutus tilintarkastajan työskentelyyn – tilintarkastajan rooli sekä velvollisuudet yrityssaneerausprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
33 + 8
Series
Abstract
Taloustieteen oppien mukaisesti heikosti kannattavat yhtiöt poistuvat markkinoilta. Reaalimaailmassa yhteisöjen poistuminen markkinoilta ei kuitenkaan ole ihannetilanne velkojille, toimittajille työntekijöille, omistajille ja muille sidosryhmille. Tämän vuoksi yhteisöjen kaatumista maksukyvyttömyyssyistä pyritäänkin ehkäisemään, mikäli yhteisöllä voidaan nähdä olevan mahdollisuuksia päästä takaisin jaloilleen ja kannattavan liiketoiminnan pariin. Tätä tarkoitusta varten Suomessa säädettiin vuonna 1993 laki yrityksen saneerauksesta (25.1.1993/47). Yrityssaneerausprosesseilla on merkittävää vaikutusta saneerauksen kohteena olevan yhteisön toimintaan. Saneeraus vaikuttaa olennaisesti myös tilintarkastajaan, joka on osallisena saneerausprosessissa. Yrityssaneeraushakemuksia tehdään useita satoja vuosittain ja moni tilintarkastaja joutuukin uransa aikana kohtaamaan yrityssaneerausprosessin. Vaikka lait asettavat tilintarkastajan toiminnalle tietyt raamit, on tilintarkastajan roolista yrityssaneerausprosessissa melko vähän saatavilla olevaa käytännön tietoa. Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä tilintarkastajan rooliin yrityssaneerausprosessissa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Lisäksi tutkielmaa varten haastateltiin kahta asiantuntijaa, joista toinen on tehnyt pitkän uran yrityssaneerauksiin perehtyneenä tilintarkastajana. Tutkielman aluksi esitellään työn kannalta oleelliset tilintarkastukseen ja yrityssaneeraukseen liittyvät seikat, jonka jälkeen näitä kahta osa-aluetta käsitellään yhdessä. Tilintarkastajan työskentelyssä osana yrityssaneerausprosessia korostuvat eritoten kommunikointi eri osapuolien kanssa ja erilaisten arvioiden tekeminen sekä maksukyvyttömyyden uhatessa että yrityssaneerausprosessin aikana. Asetus yrityksen saneerauksesta (25.1.1993/55) velvoittaa tilintarkastajaa tekemään oman selvityksensä velallisyhteisöstä, joka liitetään hakemukseen yrityssaneerausmenettelyyn haettaessa. Tässä selvityksessä tilintarkastajan on arvioitava velallisyhteisöä varsin kattavasti, jolloin tulevaisuuden toiminnan jatkuvuuden arviointi sekä kommunikointi ovat olennaisessa roolissa. Käytännön kautta on kuitenkin todettu, että nämä tilintarkastajien tuomioistuimille toimittamat selvitykset ovat jääneet informaatioarvoltaan turhan vähäpätöisiksi. Yrityssaneeraus on monesti myös tilintarkastajalle uusi tilanne, mikä vaikuttaa tarkastajan työskentelyyn, ottaen huomioon että tilintarkastajan työllä on tällöin muitakin sidosryhmiä pelkän tarkastuksen kohteena olevan yhteisön lisäksi. Merkittäviä haasteita tilintarkastaja voi kohdata erityisesti toiminnan jatkuvuuden arvioinnin osalta.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
tilintarkastus, yrityssaneeraus, toiminnan jatkuvuus, tilintarkastuskertomus
Other note
Citation