Quitumbe Community Service Center - A new center for the southern suburb of Quito, Ecuador

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Abstract
Quitumbe is a southern suburb of the Ecuadorian capital Quito and it is located nine kilometres south of the historic center of the city, 2,900 meters above the sea level and it is surrounded by the dramatic topography of the Andean mountains and volcanoes. The main bus terminal of Quito was relocated to Quitumbe in 2008 and at the same time the efficient trolley-bus line was expanded there. This area is therefore well connected to the rest of the city. Since 2004 11,000 new apartments have been built around the terminal as a municipal flagship project for social housing called Ciudad Quitumbe. Quitumbe is one of the fastest growing areas in Quito and most of the new housing blocks are already inhabited but this southern suburb is suffering from the lack of public spaces and services. In the heart of Quitumbe there is an 80 m x 1,300 m -sized strip of and that the Special Ordinance No. 3534 for Ciudad Quitumbe has reserved for developing a local community service center but the site is still empty, even though it is surrounded by the new housing. While working as an intern at an urban planning office INNOVAR.UIO in Quito, I chose this site as my project which then grew into my Master's thesis. The thesis first gives a thorough introduction to the urban history, development, and current urban challenges of Quito in general. The second chapter analyses the project Ciudad Quitumbe and explains the ordinances in force in that area. The third chapter presents my own proposal for the new community service center including cultural, educational, recreational and some commercial spaces and activities to serve both the local inhabitants and the larger area of Quitumbe with some 250 000 inhabitants. The core of my proposal is a pedestrian path that runs through the whole public strip, connecting different activities and providing public spaces and squares with various atmospheres for the community. The space between the buildings is the main element. Bicycle paths are located on both sides of the strip. There is a diminuendo of density towards the recreational park area with three creeks in the west. An urban planner should be able to tell stories with his or her designs and 1 have tried to create settings for the everyday life of the inhabitants of Quitumbe. The strip is a Telenovela urbana de Quitumbe, - a kind of an urban soap opera. Municipal resources are scarce in Quito. In my design I have mixed economically profitable spaces with non-profitable ones within the same blocks in order to find public-private partnerships for financing the individual projects and for sharing the costs and synergies that the center would generate. The last chapter presents some of my observations on urban planning processes in Quito, and it shows some of my compromised designs that were made for the reality. My thesis also includes photos and artistic drawings about the morphology of this mountainous city, illustrating the struggle between the urban grid and the dramatic ground. Total gross floor area 70 000 m2. Total area of the site 10,5 ha.

Quitumbe on Ecuadorin pääkaupungin Quiton eteläinen kaupunginosa, joka sijaitsee yhdeksän kilometrin päässä kaupungista etelään 2 900 metrin korkeudessa Andien vuorten ja tulivuorten dramaattisen topografian ympäröimänä. Quiton pääbussiasema siirrettiin vuonna 2008 Quitumbeen. Samanaikaisesti Quiton kaupunginosia tehokkaasti toisiinsa yhdistävää johdinbussilinjaa laajennettiin Quitumbeen asti. Tämä alue on siis hyvien yhteyksien päässä. Vuodesta 2004 lähtien Quitumbeen on rakennettu 11,000 uutta asuntoa aseman ympärille kaupungin sosiaalisen asumisen lippulaivahankkeena nimeltä Ciudad Quitumbe. Quitumbe onkin yksi Quiton nopeimmin kasvavista alueista ja suurin osa tämän projektin asuinrakennuksista on jo valmiita ja ihmiset ovat muuttaneet tai muuttamassa niihin asumaan, mutta tämä eteläinen kaupunginosa kärsii edelleen lähes totaalisesta julkisten tilojen ja palveluiden puutteesta. Quitumben sydämessä on 80 m x 1 300 m muotoinen nauha maata, joka Ciudad Quitumben asemakaavassa numero No.3534 on määrätty ja varattu palvelukeskukseksi ja puistoalueeksi, mutta tämä tontti on edelleen tyhjä, vaikka sen ympärillä jo asutaan. Kun työskentelin harjoittelijana Quiton kaupunkisuunnittelutoimistossa INNOVAR.UIO:ssa, valitsin tämän tontin omaksi projektialueekseni, josta kasvoi diplomityöni. Diplomityöni johdattaa lukijan ensin Quiton urbaaniin historiaan, kehitykseen ja tämänhetkisiin kaupunkirakentamisen haasteisiin yleisellä tasolla. Toinen kappale analysoi Ciudad Quitumben projektia kokonaisuutena ja selittää tällä alueella voimassa olevia ja noudatettavia kaavoja ja sääntöjä. Kolmas kappale esittelee palvelukeskusehdotukseni, johon sisältyy kulttuurin, kasvatuksen, vapaa-ajan ja kaupan tiloja ja aktiviteetteja. Nämä tulevat palvelemaan paitsi Ciudad Quitumben omia asukkaita niin myös sen laajemman alueen 250 000 ihmistä. Ehdotukseni ydin on jalankulkutilojen ketju, joka kulkee koko julkisen nauhan läpi yhdistäen erilaisia aktiviteetteja toisiinsa ja tarjoten yhteisön jäsenille julkisia tiloja ja luonteeltaan erilaisia aukioita. Rakennusten väliin muodostuva tila on työn pääelementti. Pyörätiet kulkevat nauhan molemmin puolin. Rakennustiheys pienenee lännen puistoalueita kohti, joita halkoo kolme pientä puroa. Kaupunkisuunnittelijan tulisi voida kertoa tarinoita suunnitelmillaan, ja olenkin pyrkinyt suunnitelmallani luomaan puitteet Quitumben asukkaiden jokapäiväiselle elämälle. Kutsun sitä Telenovela urbana de Quitumbe:ksi, eräänlaiseksi urbaaniksi saippuaoopperaksi. Kaupungin varat ovat niukat Quitossa. Ehdotukseni sekoittaa taloudellisesti tuottavia tiloja taloudellisesti tuottamattomien kanssa samoihin kortteleihin, jotta voitaisiin löytää yksityis-julkista yhteistyötä rahoittamaan yksittäisiä projekteja ja jotta keskuksen tuottavia kustannuksia ja synergioita voitaisiin jakaa. Viimeinen kappale esittää joitakin huomioita, joita olen tehnyt Quiton kaupunkisuunnitteluprosesseista, ja näytän siinä myös joitakin kompromissisuunnitelmiani, jotka on tehty todellisuutta palvelemaan. Diplomityöhöni sisältyy myös valokuvia ja taiteellisia piirustuksiani, jotka kuvaavat tämän vuoristokaupungin morfologiaa sekä ruutukaavan ja dramaattisen maaston välistä taistelua. Rakennusten kokonaiskerrosala 70 000 m2. Tontin kokonaispinta-ala 10,5 ha.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Kjisik, Hennu
Keywords
Quito, Quito, Quitumbe, Quitumbe, community service center, palvelukeskus, pedestrian space, kävelykatu
Other note
Citation