Covid-19 -pandemiasta seurannut kuluttajakäyttäytymisen muutos ja sen vaikutukset elokuvien levitykseen Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Elämme kriisien värittämää aikaa, mikä on saanut niin kuluttajat kuin koko audiovisuaalisen sektorin varovaiseksi. Elokuva-alan on mukauduttava yhteiskunnan vallitseviin olosuhteisiin, mikä on ollut viime vuosina erityisen haastavaa epävarmuuden ollessa aikaa määrittävä tekijä. Suurin viime vuosien kriiseistä on ollut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia, joka aiheutti Suomessa yhteiskunnan rajoitustoimia vuosina 2020–2022. Nuo rajoitustoimet vaikuttivat elokuva-alan lisäksi ihmisten jokapäiväiseen elämään ja siten myös heidän kulutustottumuksiinsa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella, miten elokuvien kulutustottumukset ja kuluttajakäyttäytyminen ovat muuttuneet Suomessa COVID-19 -pandemian seurauksena sekä millaisia vaikutuksia COVID-19 pandemialla ja siitä seuranneella kuluttajakäyttäytymisen muutoksella on elokuvien levitykseen. Aihetta lähestytään asiantuntijahaastatteluiden, raporttien ja ajankohtaisen uutisoinnin kautta. Koska tarkastelun alla oleva ajanjakso on verrattain tuore, yhteiskunnalliset muutokset ovat monisyisiä ja saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä dataa on rajatusti, on aiheesta vaikea vetää selkeitä kauaskantoisia johtopäätöksiä. Siksi tämä opinnäytetyö tarkastelee tilannetta opinnäytteen kirjoitushetkellä heinäkuussa 2023. Tutkimuksella on pyritty kartoittamaan alan ensiaskelia pandemian jälkeen ja luomaan yleiskuvaa lukijoille siitä, miltä elokuvalevityksen tulevaisuus näyttää pandemian jälkeen. Työn keskiössä ovat elokuvateatteri- ja suoratoistolevityksessä olevat elokuvat. Työssä käydään läpi pandemia-ajan rajoitustoimia ja niiden vaikutuksia elokuva-alalle, tarkastellaan elokuvateatterikäyntien palautumista pandemia-ajasta tilastojen avulla ja luodaan katsaus alan tulevaisuudennäkymiin sekä ilmiöihin, jotka tulevat näkymään elokuvatuotannon ja -levityksen arjessa tulevina vuosina. Keskeisinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että elokuvateatterikatselu ei kilpaile ainoastaan suoratoistopalveluiden kanssa, vaan koko viihdekentän kanssa ihmisten ajankäytöstä. Pandemian myötä osa kuluttajista on jäänyt tietoisesti kotiteatterikatselijoiksi, ja osa on puhtaasti unohtanut elokuvissa käynnin rutiinin. Eksklusiivinen elokuvien teatterilevitysikkuna ei ole uhattuna, mutta kansainvälisten sisältöjen levitysikkunoissa on pandemian jälkeen entistä enemmän vaihtelua. Elokuvateatterien ohjelmistossa amerikkalaisista elokuvista on vajetta, mikä näyttäytyy myös Suomessa elokuvateatterikatselun palautumisen hitautena. Mikäli julkaisuvaje saadaan paikattua, on todennäköistä, että Suomessa päästään pandemiaa edeltävälle tasolle elokuvateatterikäynneissä kevätkaudella 2024.

We are living in a time of crisis, which has made both consumers and the audiovisual sector cautious. The film industry has to adapt to the changing societal conditions in order to survive, which has been particularly challenging in recent years as uncertainty has been the defining factor of the era. The most prominent crisis in recent years has been the global COVID-19 pandemic, which led to social restraint measures in Finland between 2020 and 2022. Those restraint measures affected not only the film industry, but also people's daily lives and thus their consumption habits. The purpose of this thesis is to examine how film consumption habits and consumer behavior have changed in Finland as a result of the COVID-19 pandemic and how it has affected the Finnish film distribution sector. The topic is approached through expert interviews, reports, and current news coverage. As the period under review is relatively recent, the available data is limited, and the social changes are complex, it is difficult to draw clear and far-reaching conclusions. Therefore, the thesis examines the situation at the time of writing in July 2023. The study aims to assess the industry's first steps after the pandemic and to provide readers with an overview of what the future of film distribution looks like in the aftermath of the COVID-19 pandemic. The work focuses on films distributed in cinemas and streaming. The study reviews the pandemic restriction measures in Finland, evaluates their overall impact on the film industry, analyzes the statistical recovery of cinema attendance, and predicts what kind of trends can be expected in the film sector in the near future. The main conclusions are that cinema-going is not only competing with streaming services but with the entertainment sector as a whole. The pandemic has left some consumers as conscious home theatre watchers, while others have simply forgotten the routine of going to the cinema. The shortage of American film releases after the pandemic has caused people to return to cinemas slower than the industry hoped. The exclusive theatrical release window is not threatened, but the distribution windows for international content are more flexible than before. If the current gap in the number of films released can be closed in Finland, a return to the pre-pandemic levels in cinema-going is likely to occur in the spring of 2024.
Description
Supervisor
Haavisto, Miia
Thesis advisor
Hopp, Jutta
Keywords
covid-19, elokuva-ala, elokuvateatterit, kuluttajakäyttäytyminen, levitystoiminta, suoratoistopalvelut
Other note
Citation