Alliance strategy for a small technology-intensive company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
Kun pieni teknologiayritys pyrkii kaupallistamaan uuden tuotteen, se tarvitsee yhteyksiä oikeisiin yritysverkostoihin ja verkostojen mukanaan tuomia resursseja pystyäkseen saavuttamaan tarjonnalleen hyväksyntää markkinoilla. Näitä kriittisiä resursseja ovat esimerkiksi markkinointiyhteistyö ja tieto liiketoimintaympäristöstä. Lisääntyvä kilpailu sisäisesti yhteistyötä tekevien yritysverkostojen välillä onkin tyypillistä nykyiselle liiketoiminnan ympäristölle. Verkostoissa kumppanuudet voivat tarjota pienille teknologiaintensiivisille yrityksille kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Tämän työn tarkoituksena on suositella strategiaa pienelle teknologiaintensiiviselle yritykselle, joka toimii matkaviestinjärjestelmien tietoturvallisuuden alalla. Tätä toimialaa tutkitaan ja mallinnetaan lisäämään ymmärrystä niistä yrityksistä ja resursseista joihin kohdeyrityksen täytyy rakentaa suhteita asiakkuuksien ja kumppanuuksien muodossa edistääkseen tuotteensa hyväksyntää markkinoilla. Tämä työ tuottaa yhteenvedon kumppanuusstrategioihin liittyvästä tietämyksestä ja laajan kuvauksen matkaviestinnän tietoturvan alasta. Työn päälöydökset ovat strategisia suosituksia kohdeyritykselle jotka ovat muodostuneet tässä työssä kerääntyneen ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvän tietämyksen pohjalta.
Description
Supervisor
Autio, Erkko
Thesis advisor
Sederholm, Charles
Keywords
strategic alliance, strateginen allianssi, small technology-intensive company, pieni teknologiaintensiivinen yritys, mobile communication, matkaviestintä, information security, tietoturva
Other note
Citation