Suurnopeuskoneen lämmönsiirtokertoimien määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2009
Department
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
en
Pages
11 + 45
Series
Abstract
Tässä työssä määritetään lämmönsiirtokertoimet suurnopeuskoneelle. Kone on jaettu eri osiin ja lämmönsiirtokerroin jokaiselle osalle määritetään. Lämmönsiirtokerroin lasketaan analyyttisesti kaavoilla ja numeerisesti tietokoneohjelman avulla. Analyyttiset kaavat antavat yksinkertaiset yhtälöt lämmönsiirtokertoimen laskentaan ja ne antavat vain yhden arvon jokaiselle osalle. Tietokoneohjelma käyttää laskentaan laskennallista virtaustekniikkaa. Ohjelma luo elementtiverkon koneen kaksiulotteisesta aksiaalimallista. Tämän jälkeen lämpötila-, nopeus- ja painekenttä voidaan ratkaista numereerisesti. Ohjelman avulla saadaan laskettua jokaisen osan sisäänmenoja ulostuloarvo lämmönsiirtokertoimelle. Työn ajatuksena on vertailla laskettuja lämmönsiirtokertoimia simuloituihin lämmönsiirtokertoimiin. Tuloksia on vertailtu ja niistä on tehty johtopäätökset.

Heat-transfer coefficients for a high-speed electrical machine are calculated in this work. The machine is divided in different subregions and the average heat-transfer coefficient for every region is calculated. The heat-transfer coefficients are calculated analytically and numerically with a computer program. The analytical approach provides simple equations for calculating the heat-transfer coefficients. The analytical equations provide only the average value for the heat-transfer coefficients. A computer program uses computational fluid dynamics for the numerical calculation. The program creates a finite element mesh from the 2-D model of the machine. After that, the temperature field, the velocity field and the pressure field are solved numerically. With the program, the inlet and the outlet values of the local heat-transfer coefficients are calculated. The idea of the thesis is to compare the analytically calculated heat-transfer coefficients to the numerically calculated heat-transfer coefficients. Results are compared to each other and conclusions are made.
Description
Supervisor
Arkkio, Antero
Thesis advisor
Kolondzovski, Zlatko
Keywords
convection, heat transfer, high-speed machine, computational fluid dynamics, konvektio, lämmönsiirto, suurnopeuskone, laskennallinen virtaustekniikka
Other note
Citation