Software development process and outsourced software development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
(14) + 94 s. + liitt.
Series
Abstract
Ulkoistaminen on yksi nykyään eniten keskustelua aiheuttavista liiketoimintaan liittyvistä termeistä, varsinkin jos kyseessä on kaukoulkoistus (offshoring) johonkin halvemman palkkatason maahan. Ihmisillä on usein voimakkaita mielipiteitä ulkoistamisen puolesta tai sitä vastaan riippuen heidän aikaisemmista henkilökohtaisista kokemuksistaan. Tämä sama mielipiteiden voimakas jakautuminen on tapahtunut aikaisemmin esimerkiksi globalisaatiokeskustelun yhteydessä. Tässä diplomityössä käsitellään ulkoistamista ohjelmistokehityksen näkökulmasta, sillä ulkoistaminen on liian laaja aihe käsiteltäväksi kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on selvittää, milloin yrityksen on järkevää ulkoistaa osa ohjelmistokehityksestään toiselle yritykselle, ja miten tämä ulkoistaminen tulisi käytännössä toteuttaa. On syytä huomata, ettei työssä käsitellä kokonaisten liiketoimintaprosessien ulkoistamista. Diplomityön alussa esitellään työn aikana tehty teoreettinen tutkimus. Tähän tutkimukseen perustuen työssä muodostetaan teoreettinen malli ohjelmistokehityksen ulkoistamisen toteuttamiseksi. Tätä mallia käytetään myöhemmin apuna tapaustutkimusten analysoinnissa. Tässä työssä toteutettiin myös kaksi tapaustutkimusta, joissa analysoitiin esimerkkiyrityksen aikaisemmin toteuttamia ulkoistusprojekteja. Tutkimuksissa haastateltiin esimerkkiyrityksen vastuullisia henkilöitä ja lähetettiin sähköpostikyselyjä ulkoistuskumppanien edustajille. Diplomityön lopputuloksena saatiin malli ohjelmistokehityksen ulkoistamisen toteuttamiseksi ja ohjeita kyseisen mallin mukaisen ulkoistaminen toteuttamiseen käytännössä. Osa näistä ohjeista perustuu tapaustutkimusten tuloksiin. Työssä arvioitiin myös lopputuloksen toimivuutta ja luotettavuutta. Arvioinnissa ei löydetty mitään konkreettisia seikkoja, mitkä saattaisivat heikentää työn tulosten luotettavuutta. Tosin arvioinnissa havaittiin myös työn tulosten olevan luonteeltaan varsin yleisellä tasolla. Tämän voidaan katsoa rajoittavan tulosten hyödyllisyyttä käytännössä.
Description
Supervisor
Laine, Juha
Thesis advisor
Rantanen, Anssi
Keywords
software development, ohjelmistokehitys, agile, ketterä kehitys, outsourcing, ulkoistaminen, offshoring, alihankinta, subcontracting, Scrum, Extreme Programming (XP)
Other note
Citation