Keskijännitteisten 10-35 kV voimakaapeleiden mekaaninen mitoitus ilmajohtoasennuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 30 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tässä työssä käydään läpi keskijännitteisen voimakaapelin mekaaniseen mitoitukseen vaikuttavat tekijät voimassaolevien EN-standardien valossa. Tavoitteena oli selvittää ne perusteet, joilla keskijännitteisen, kannattimella varustetun voimakaapelin mekaaninen mitoitus voidaan tehdä ilmajohtoasennuksia varten. Työn lähtökohtana oli standardoitu kaapelityyppi AHXAMK-WM. Työ suoritettiin selvittämällä uusimmat EN-standardien mukaiset menetelmät ilmastollisten kuormien laskentaan. Tämän jälkeen luotiin laskentamenetelmä, jolla pystytään mallintamaan voimakaapelissa esiintyvät voimat ja riippumat erilaisissa olosuhteissa. Työ toteutettiin asiantuntijahaastatteluin, laskentaohjelmilla sekä perehtymällä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Suoritetussa laskennassa havaittiin, että vaikka standardien asettamat vaatimukset ovatkin kiristyneet huomattavasti vanhoista käytännöistä, tutkimuksen kohteena oleva kaapelityyppi kestää hyvin myös uudet kuormitusvaatimukset. Työn tuloksena on saatu kokonaisvaltainen kuva ilmajohtojen asennukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötila, tuuli- ja jääolosuhteet sekä kaapelin kantavan osan rakenne. Luotua laskentamallia voidaan tulevaisuudessa soveltaa esimerkiksi ilmakaapelien asennusvoimataulukoita luotaessa.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Nieminen, Juha
Keywords
overhead line, ilmajohto, power cable, voimakaapeli, medium voltage, keskijännite, sag, jännitys, tension, riippuma, wind load, tuulikuorma, ice load, jääkuorma, messenger, kannatinköysi
Other note
Citation