Procurement strategy of building services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
(6) + 105 s. + liitt. 4
Series
Abstract
This study focused on discovering means in a strategic level for Construction Company to reduce total acquisition costs of building services. The aim was to create a proposal for new procurement strategy of building services in NCC Rakennus Oy. The study concentrated mainly on choosing relationship type with suppliers and scope of procurement. The theoretical base was built on literature covering strategic management of procurement. In the empirical part of the study the information was gathered from the purchasing system of the case company and interviews. The study indicated that Construction Company must control the wholeness and maintain know-how of building services inside the company to be able to buy building services cost-effectively. In technically easy projects, when using small contractors, it is worthwhile to separate work and material acquisitions. In technically difficult projects the skills of large contractors are not utilized enough and cooperation between participants must be increased. According to the developed procurement strategy of building services, work and material acquisitions must be separated in the self-funded housing production. Partnering is used as relationship type with contractors and material procurement must be centralised. In technically difficult projects the aim is to buy building services as a whole and exploit know-how of contractors by using target price as grounds for payment. Also, the company needs know-how base of building services to balance its resources.

Talotekniikan hankinnat muodostavat tyypillisesti 20 - 30 % rakennusprojektin kustannuksista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin strategisella tasolla keinoja rakennusyrityksen talotekniikan hankintojen kokonaiskustannusten pienentämiseksi. Tavoitteena oli luoda ehdotus NCC Rakennus Oy:n talotekniikan hankintastrategiaksi. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti toimittajasuhteiden ja hankintakokonaisuuksien valintaan. Teoriaperusta muodostettiin hankintojen strategista johtamista käsittelevän kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen empiirisen osan lähteinä käytettiin kohdeyrityksen hankintajärjestelmää ja asiantuntijahaastatteluita, joihin osallistui myös talotekniikkaurakoitsijoita. Tutkimuksessa havaittiin, että rakennusyrityksen on hallittava kokonaisuus ja säilytettävä talotekniikan osaaminen yrityksen sisällä, jotta hankinnat voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Taloteknisesti helpoissa kohteissa, joissa voidaan käyttää pieniä urakoitsijoita, materiaalin ja työn hankinta kannattaa eriyttää. Taloteknisesti vaativissa kohteissa isojen urakoitsijoiden osaamista ei hyödynnetä riittävästi, joten yhteistyötä osapuolten välillä on lisättävä. Kehitetyssä talotekniikan hankintastrategiassa omaperusteisen asuntotuotannossa talotekniikka hankitaan työurakoina kumppanuusperiaatteella ja materiaalihankinnat keskitetään. Taloteknisesti vaativissa kohteissa talotekniikka pyritään hankkimaan suurina kokonaisuuksina ja urakoitsijoiden osaamista hyödynnetään käyttämällä maksuperusteena tavoitehintaa. Talotekniikkaresurssien tasaamiseksi yritykseen perustetaan talotekniikan osaamiskeskus, joka toimii keskitettynä tukipalveluna.
Description
Supervisor
Junnonen, Juha-Matti
Thesis advisor
Salminen, Juha
Keywords
purchasing, hankinta, procurement, talotekniikka, building services, strategia, strategy, kumppanuus, partnering
Other note
Citation