Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britannia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
113
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida toimitusjohtajan eläke-etujen läpinäkyvyyttä tutkimusmaissa sekä hahmottaa kyseisten etujen merkitystä osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Tavoitteena oli myös arvioida, tulisiko suomalaisten pörssiyhtiöiden raportointivaatimuksia tiukentaa vapaaehtoisten eläkemaksujen osalta. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin corporate governanceen, palkitsemiseen ja eläkejärjestelmiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Empiirisen osan aineistona käytettiin 60 suomalaisen ja 60 isobritannialaisen pörssiyrityksen vuoden 2008 vuosikertomuksia ja niissä toimitusjohtajan palkitsemisesta kerrottua informaatiota. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin yksi avoin haastattelu suomalaisessa henki- ja eläkevakuutusyhtiössä. Aineiston käsittely Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan vuosikertomuksista kerättyä materiaalia tutkimalla. Suomen eläke-etuja koskevan suppean raportointivaatimuksen takia haastattelulla pyrittiin tarkemmin hahmottamaan vapaaehtoisen eläkemaksujen merkitystä Suomessa. Empiria-osassa kuvattiin miten tutkimuksessa tarkoitettujen eläke-etujen, eli pääasiassa vapaaehtoisten eläkemaksujen, raportointi tapahtuu tutkimusmaissa. Kerätyn aineiston perusteella pyrittiin myös hahmottamaan miten suuri kuluerä vapaaehtoiset eläkemaksut ovat yrityksille ja täten arvioimaan minkälainen merkitys niillä on osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Tulokset Tutkimuksessa todettiin, että eläke-etujen läpinäkyvyys vaihtelee suuresti tutkimusmaiden välillä. Isobritannialaisten yritysten raportointi on huomattavasti suomalaisyhtiöitä laajempaa ja yhtenäisempää tarkempien raportointivaatimusten takia. Vapaaehtoisten eläkemaksujen todettiin vaihtelevan merkitykseltään yrityskohtaisesti. Toimitusjohtajan vuosittaisen peruspalkan suuruudella ei suoraan ole merkitystä eläkemaksun suuruuteen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomalaisyritysten raportointivaatimusten tiukentamiseen eläke-etuuksien osalta on aihetta.
Description
Keywords
palkitseminen, eläke, corporate governance, raportointi, läpinäkyvyys
Other note
Citation