Identifying Undervalued Stocks with Multiple Financial Ratios

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Yrityksen nykyarvon määrityksestä ovat kiinnostuneita lainsäätäjät, yrityksen johto, salkunhoitajat sekä myös yksityiset henkilöt. On olemassa lukuisia tapoja määrittää yrityksen arvo ja toiset niistä ovat subjektiivisia ja toiset enemmän objektiivisia. Julkiset osakeyhtiöt ilmoittavat tuloksensa tietyn taloudellisen lainsäädännön mukaisesti jonka tarkoituksena on parantaa liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Epäyhtenäinen ja läpinäkymätön tuloslaskenta yhdessä epäeettisen hallinnointikäytännön kanssa on aiheuttanut viime vuosikymmenten aikana vakavia taloudellisia romahduksia. Yrityksen arvo piilee sen potentiaalissa tuottaa voittoa tulevaisuudessa. Diplomityön tavoite on muodostaa käyttökelpoinen malli aliarvostettujen osakkeiden identifionnille. Identifiointi perustuu kahdeksaan taloudelliseen tunnuslukuun, joten kyseessä on monimuuttujatutkimus. Osakkeiden arvonmääritys perustuu osinkodiskonttausmalliin (Dividend Discount Model), jossa käytetään toteutuneita kassavirtoja. Osakkeet luokitellaan aliarvostettuihin ja yliarvostettuihin lineaarisella erotteluanalyysillä (Linear Discriminant Analysis), jota käytetään laajalti yritysten performanssin määrittämisessä. Parhaimman erottelun löytämiseksi eri tunnuslukuyhdistelmät arvioidaan analyyttisin menetelmin. Erotteluanalyysin tilastolliset otaksumat tutkitaan perusteellisesti, sillä niillä on vaikutusta mallin ennustuskykyyn sekä tilastolliseen että käytännölliseen merkitsevyystasoon. Tämän tutkimuksen perusteella lineaarisen erotteluanalyysiin pohjautuva aliarvostettujen osakkeiden monimuuttujaidentifiointi osoitti jonkin verran ennustuskykyä. Kuten odotettua, ennustamiskyky heikkenee huomattavasti ennustettaessa toiseen sektoriin tai toiseen ajankohtaan. Kaiken kaikkiaan tarvitaan lisätutkimusta mallin kehittämiseksi jotta sitä voitaisiin hyödyntää käytännössä.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Kulvik, Hans
Keywords
discriminant analysis, erotteluanalyysi, stock valuation, osakkeiden hinnoittelu, financial ratio analysis, tunnuslukuanalyysi, bankruptcy prediction, konkurssiennustaminen
Other note
Citation