Komponenttipohjainen uudelleenkäyttö Delphi-sovelluskehittimessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
fi
Pages
94 + x
Series
Abstract
Komponenttipohjaisessa sovelluskehityksessä pyritään uusien sovellusten kehittämisessä käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi jo olemassa olevia komponentteja. Uudelleenkäytettävä komponentti voi olla mikä tahansa ohjelmistokehitysprosessin aikana syntynyt tulos, kuten järjestelmän vaatimukset, suunnitteluspesifikaatio, testisuunnitelma, sovellusdokumentti, luokkamäärittely tai lähdekoodin osa, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi useammassa kuin yhdessä yhteydessä. Komponenttien uudelleenkäytön avulla pystytään tutkimusten mukaan parantamaan merkittävästi ohjelmistotuotannon tuottavuutta ja laatua sekä helpottamaan sovellusten ylläpitoa. Borland Delphi on Windows-ympäristöissä toimiva oliopohjainen sovelluskehitin, jolla sovellus voidaan rakentaa nopeasti valmiita komponentteja hyväksikäyttäen. Delphissä komponentit ovat Object Pascal -ohjelmointikielellä toteutettuja olioita, joita voidaan käsitellä visuaalisesti sen sovelluskehitysympäristössä. Tässä diplomityössä oli tavoitteena selvittää, miten Delphi tukee komponenttipohjaista uudelleenkäyttöä. Tätä tutkittiin Avercom Systems Ltd:ssä toteutetussa sovelluskehitysprojektissa, jossa jatkokehitettiin olemassa olevaa tietokantasovellusta. Projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota uudelleenkäytön soveltamiseen tässä diplomityössä esitettyjen teorioiden mukaisesti. Projektista saatujen tulosten perusteella todettiin, että Delphin perusrakenne tukee erittäin hyvin komponenttien uudelleenkäyttöä. Sen visuaalinen kehitysympäristö, oliopohjainen ohjelmointikieli ja komponenttikirjasto on nimenomaan suunniteltu visuaalista komponenttipohjaista sovelluskehitystä ja uudelleenkäytettävien komponenttien luomista varten. Heikkoutena siinä on uudelleenkäyttöä helpottavien työkalujen puute. Sovelluskehitykseen liittyvien usein toistavien tehtävien automatisoinnilla pystyttäisiin nopeuttamaan ja helpottamaan uudelleenkäytettävien komponenttien käyttämistä ja kehittämistä. Suurin ongelma on komponenttien hallinta, sillä Delphissä ei ole kunnollista komponenttivarastoa luokittelu- ja etsintämekanismeineen. Delphi on kuitenkin avoin järjestelmä ja sitä voidaan laajentaa monella tavalla. Se toimii hyvin yhdessä muiden työkalujen kanssa ja sen puutteita pystytään täydentämään kolmansien osapuolten kehittämillä laajennuksilla, joita on saatavissa runsaasti.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Keywords
uudelleenkäyttö, Delphi, reuse
Other note
Citation