Rakennustyömaan kustannusvalvonta ja kustannusten ennustaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Rakennusyritysten kustannusvalvonta on perustunut pääasiassa laskutuksen seurantaan. Valvonta on ollut vain jälkikäteen toteavaa, eikä kustannusennusteet ole olleet luotettavia. Kustannusvalvonnan kehittämiseksi tutkimuksessa kartoitettiin erilaisia aikaisemmin kehitettyjä kustannusten valvonta- ja ennustamismenetelmiä sekä selvitettiin niiden vahvuudet ja puutteet. Tutkimuksen mukainen kustannustenhallintamenetelmä perustuu sopimusten tehtäväpohjaiseen valvontaan. Menetelmä jakaantuu toteutusta edeltäviin ja toteutuksen aikaisiin toimenpiteisiin. Tehtävät muodostetaan paikkakohtaisesti panospohjaisesti lasketusta kustannusarviosta. Jokaiselle tehtävälle muodostetaan oma paikkakohtainen kustannustavoite hankintojen tavoitteenmukaisuuden varmistamiseksi. Hankintakokonaisuudet muodostetaan tehtävistä ja niiden panoksista hankinnan ajankohdan ja sisällön mukaan. Hankinnat jaetaan kolmeen osaan: omiin työkauppoihin, aliurakkahankintoihin j a materiaalihankintoihin. Toteutuneita määriä ja kustannuksia valvotaan tehtävien ajallisen valvonnan yhteydessä mahdollisimman reaaliaikaisesti. Toteutuksenaikaisen valvonnan pääpaino on tehtävien suunnitelmanmukaisuuden ja kustannusvuotojen valvonnassa. Toteutumatiedoista erotellaan paikkakohtaiset poikkeamat. joiden ei oleteta esiintyvän muissa osakohteissa. Kustannusvalvonnan toteutumatietojen perusteella lasketaan tehtäville kustannusennuste. Työmaateknisten tehtävien kustannusennusteet laaditaan toteutuneiden kustannusten, tehtävän ennustetun keston ja aikasidonnaisten panoshintojen avulla. Kustannusvalvontamenetelmää testattiin yhdellä työmaateknisellä tehtävällä ja viidellä eri aikataulutehtävällä. Lisäksi tutkittiin hankintojen loppukustannusten ennustamista toteutuneen kustannustason mukaan. Työmaateknisen tehtävän ja osakohteittain laadittujen tehtävien kustannusennusteet olivat luotettavia ja kohtuullisen helppoja laatia toteutuksen yhteydessä. Kustannusennusteen aikaistamiseksi toteutuneina kustannuksina käytettiin usein sitoutuneita kustannuksia, mikä on työläämpää, kuin kirjattujen kustannusten käyttö. Ennusteen helpottamiseksi tehtävä on saatava kerralla valmiiksi. Hankintojen kustannustaso ei pysynyt tässä hankkeessa tasaisena, eikä kustannustason perusteella laadittu ennuste siksi ollut kovin luotettava.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Luhtala, Ilpo
Keywords
cost leaking, osakohdejako, cost control, kustannusvuoto, cost forecast, kustannustavoite, kkustannusennuste
Other note
Citation