Kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän kehittämistarpeet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-15
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
100 + 10
Series
Abstract
Kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän tarkoituksena ja tavoitteena on parantaa kiinteistöarvioinnin luotettavuutta, laatua sekä alan valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Järjestelmästä vastaa Keskuskauppakamarin alaisuudessa toimiva Kiinteistönarviointilautakunta. Työn tavoitteena oli tutkia kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän kehittämistarpeita niin arvioitsijoiden kuin palveluita käyttävien asiakkaiden näkökulmasta. Näkökulmia ja kokemuksia kerättiin analysoimalla aiemmin toteutettu kysely auktorisoiduille arvioitsijoille sekä haastattelemalla palveluita käyttäviä asiakkaita. Otokseen kuului 104 arvioitsijaa, 15 asiakasta sekä kaksi kiinteistönarviointilautakunnan jäsentä. Tämän tutkimuksen tuloksista oli pääteltävissä yleinen tyytyväisyys järjestelmää kohtaan niin arvioitsijoiden kuin asiakkaiden osalta. Kuitenkin tutkimus onnistui tunnistamaan kehittämistarpeita järjestelmän eri osa-alueilta. Järjestelmän tunnettavuus nousi yhdeksi keskeisimmistä kehittämistar-peista. Järjestelmän tunnettavuuden parantamisen koettiin nostavan sen arvostusta alalla sekä edistävän auktorisoitujen kiinteistöarviointipalveluiden käyttöä. Kehittämistarpeita tunnistettiin myös arvioinnin valvonnassa, arviolausuntojen sisällössä, ohjeistossa sekä koulutus- ja verkostoitumistoiminnassa.

The purpose of authorized property valuation is to improve the integrity, quality and supervision of the property valuation process and to prevent its abuse. The Property Valuation Board of Finland Chamber of Commerce is responsible of the system. The aim of this thesis was to research the development needs of the authorized property valuation from the point of view of both the valuers and the customers. The insights and experiences were collected by analyzing the results of a previous survey aimed at the valuers and by interviewing the customers that are using the valuation services. The sample consisted of 104 appraisers, 15 customers and two members of the Property Valuation Board. From the results of this study, it was possible to conclude a general satisfaction with the system on behalf of both valuers and customers. However, the study managed to identify development needs in different areas of the system. Familiarity with the system became one of the most important develop-ment needs. Based on the results, improving the familiarity would also improve appreciation of the system and promote the use of authorized property valuers. Other development needs were identified in supervision and codes of the system, in content of the valuation reports and within activities in networking and training.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Harju, Raisa
Keywords
auktorisointi, kiinteistöarviointi, kiinteistöarvioitsija, kiinteistönarviointilautakunta
Other note
Citation