Local communities as a resource in regional development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
Tarkastelen tässä työssä Tonle Sap järven kelluvien kylien kytkeytymistä Siem Reapin aluekehitykseen Kambodzhassa kolmen esimerkin avulla. Tavoitteena on pohtia, miten Siem Reapin aluetta voidaan kehittää siten, että eri yhteisöt ovat mukana suunnitteluprosesseissa ja vaikuttavat siten oman elinympäristönsä tulevaisuuteen. Paikalliset yhteisöt tulisikin nähdä aluekehityksen ja yhdyskuntasuunnittelun resursseina. Olen tutkinut osallistuvan suunnittelun eri mahdollisuuksia tässä kontekstissa. Järjestin kolme kylätilaisuutta paikallisissa yhteisöissä (Kampong Pbluk, Chong Khnies ja Kaob Cbiveang) Tonle Sap järvellä ymmärtääkseni paremmin, miten nämä yhteisöt tällä hetkellä kytkeytyvät aluekehitykseen. Halusin lisäksi tutkia miten yhteisöjen oma visio tulevaisuudestaan voi toimia suunnittelutyökaluna tai resurssina. Kaikilla kolmella kylätilaisuuksiin valituilla yhteisöillä on olemassa selvä linkki Siem Reapin alueeseen ja sen kehitykseen. Lopputuloksena analysoin kokemuksia kolmesta kylätilaisuudesta sekä tulkitsen niissä kerättyä aineistoa. Lisäksi heijastan näitä tuloksia olemassa olevaan Chong Khniesin sataman kehitysprojektiin Siem Reapissa. Loppukeskustelussa pohdin näitä tuloksia tämän työn viitekehyksessä, jossa matkailu ymmärretään osana pitkäntähtäimen aluekehitystä, ja köyhät maaseutuyhteisöt ovat aktiivinen osa alueen suunnittelua kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tämä työ on vapaasti kaikkien organisaatioiden, suunnittelijoiden, tutkijoiden, ja yhteisöjen käytettävissä.
Description
Supervisor
Lepistö, Kimmo
Thesis advisor
Staffans, Arja
Heinonen, Ulla
Keywords
developing countries, kehitysmaat, participatory approaches, osallistuvat menetelmät, regional planning and development, aluekehitys, community participation, osallistuva suunnittelu, local communities, paikalliset yhteisöt
Other note
Citation