Developing Indicators for Procurement in Construction Company

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
95 s. + liitt. 10
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli kehittää YIT Rakennus Oy:n hankinnan mittareita asuntorakentamisen näkökulmasta. Hankinnat käsittävät 70-80% urakkasummasta ja niiden kehittämiseen on panostettu paljon myös YIT Rakennus Oy:ssä. Mittaaminen on osa tätä kehitystä. Tutkimuksen kirjallisuusosaa tehtäessä huomattiin, että hankinnan mittareita on jo olemassa paljon. Haluttiin kuitenkin kehittää asuntorakentamisen hankintaprosesseihin parhaiten soveltuvat mittarit. Luodut mittarit perustuivat esimerkkityömaan kohdalla todettuihin ongelmiin. Tutkittavia avainhankintoja valittiin seitsemän. Tutkimuksen tuloksena luotiin neljä mittaria:. - Kyllä-ei -mittari kuvaa sisäisen prosessin näkökulmasta hankintaprosessin toimivuutta. - Ajankäyttömittari kertoo prosessin ajallisesta tehokkuudesta. Jos johonkin vaiheeseen on kulunut keskimääräistä enemmän aikaa, on siinä jotain korjattavaa. - Asiakastyytyväisyyskysely tuo esiin asiakasnäkökulman. Se mittaa sekä sisäisen että ulkoisen asiakkaan tyytyväisyyden. - Ostokori on kustannustehokkuuden mittari. Se antaa hälytyksen, jos kustannukset ovat perushintaa korkeammat. Mittareita testattiin kolmella testityömaalla. Tuloksia analysoitiin ja saatiin selville, mitä olisi hyvä hankintaprosesseissa kehittää. Tällaisia kehitystä vaativia asioita ovat suunnittelun ohjaus, pitkäaikainen yhteistyö, tiedon kulku ja hankintakokonaisuuksien ja kustannusarvion litteroinnin vastaavuus. Otos oli tässä tutkimuksessa pieni ja laajemman otoksen saaminen vaatii hyvän kyselylomakkeen. Tätä on vielä kehitettävä, jotta mittareista saadaan suurempi hyöty.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Wegelius, Petri
Keywords
procurement, hankintaprosessi, indicator, mittari, on-off -indicator, kyllä-ei -mittari, use of time, ajankäyttö, customer satisfaction, asiakastyytyväisyys, purchasing, ostokori
Other note
Citation