Kuoleman puku - aineettoman hahmon esittäminen pukusuunnittelun keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Opinnäytteessäni tutkin kuoleman ja haamun hahmojen esittämistä ja suunnittelua pukusuunnittelijan näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat: Miten hahmon aineettomuutta voi visualisoida näyttelijän fyysisen ruumiin ja roolipuvun kautta? Miten näyttelijän kehollisuus vaikuttaa aineettoman hahmon pukujen suunnitteluun? Tutkin työssäni millä tavoilla kuoleman ja haamun hahmoja on kuvattu kuvataiteissa, esittävissä taiteissa ja elokuvissa, ja miten näissä esimerkeissä hahmon ai-neettomuus ja tuonpuoleisuus on tuotu esiin puvun kautta. Avaan myös omassa pukusuunnitteluprosessissani haamun hahmon kuvaamisesta syntyneitä havaintoja kanditeatteri -kurssiin kuuluneessa produktiotyössä Ikuinen paluu. Lähdemateriaalin pohjalta päädyin jakamaan aineettoman hahmon suunnittelun lähtökohdiksi kaksi erilaista lähestymistapaa. Ensimmäisenä lähtökohtana on tunnettuun kuvastoon viittaaminen eli viittaaminen jo olemassa olevaan, tunnistettavaan, kuvalliseen materiaaliin aiheesta, jolloin katsojan on helppo nopeasti tulkita hahmoa. Toisena lähtökohtana on puvun materiaali ja sen ominaisuudet. Näyttelijän fyysisen ruumiin kautta on haastavaa luoda illuusio aineettomasta tai näkymättömästä hahmosta, jos hahmo ei ole helposti tunnistettavissa. Näyttelijän ruumis on olemukseltaan tästä todellisuudesta, kun taas haamun tai kuoleman hahmon olemuksessa pitäisi olla jotain tuonpuoleista. Käyttämällä tunnettuja kuoleman ja haamun hahmoja kuvaavia teoksia hahmon suunnittelun lähtökohtina ja viittaamalla niihin, voidaan luoda katsojalle helposti tunnistettava hahmo. Tällöin näyttelijän ruumiin ja puvun fyysinen olemus ei haittaa aineettomuuden illuusion luomista, koska katsoja lukee hahmoa kuvallisten viitteiden ja symboliikan kautta. Tämä lähestymistapa kuitenkin rajaa pukusuunnittelijan luovia ratkaisuja, eikä synnytä uusia tapoja kuoleman ja haamun hahmojen visualisointiin. Puvun materiaalin avulla voidaan katsojalle viestiä näkö- ja tuntoaistiin vetoavaa informaatiota, ja sitä kautta kertoa hahmon olemuksesta. Toisin kuin näyttelijän ruumis, puku voi olla olemukseltaan materiaalinen tai ei-materiaalinen. Materiaalin olemus on yhteydessä hahmon olemukseen, jolloin katoavalta tuntuva materiaali tai aineeton materiaali, niin kuin valo, voi toimia hahmon aineettomuuden kuvaamisessa. Puvun avulla voidaan myös saavuttaa illuusio näkymättömästä ruumiista häivyttämällä näyttelijän ruumiin muodot ne peittävään pukuun tai naamioimalla näyttelijän ruumis niin, että sitä on vaikea erottaa taustasta.
Description
Supervisor
Väisänen, Merja
Thesis advisor
Väisänen, Merja
Keywords
pukusuunnittelu, aineettomuus, kuolema, kuolemanjälkeinen elämä, kummitukset, ruumis
Other note
Citation