Vastuullinen kuluttajakäyttäytyminen päivittäistavaroiden ostopäätösprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kuluttajat muodostavat käsityksen vastuullisuudesta ja miten tämä kuluttajien luoma oma käsitys vaikuttaa päivittäistavaroiden ostopäätösprosessiin. Tutkielman avulla pyritään lisäämään tietoa vastuullisesta ostopäätösprosessia sekä löytämään keinoja vastuullisuudesta kertovan markkinoinnin tehostamiseksi. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Empiirinen tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kuluttajia, jotka kokevat toimivansa vastuullisesti päivittäistavaroita ostaessaan. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin narratiivista näkökulmaa soveltaen. Tutkimustulokset Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vastuulliset kuluttajat määrittelevät ostopäätöksen vastuullisuuden pääasiassa tuotevalintojen kautta. Kuluttajien mukaan vastuullisten tuotteiden ominaisuuksia ovat kotimaisuus, tuoreus, sesonginmukaisuus, eettisyys, puhtaus, rehellisyys ja ympäristöystävällisyys. Suurin este vastuulliselle kuluttamiselle on tuotteiden monimutkaisuus ja tiedonhankinnan haasteet. Vastuulliset kuluttajat eivät tunne päivittäistavarakauppayritysten liiketoimintaa, eivätkä osaa arvioida niiden toiminnan vastuullisuutta. Näin ollen päivittäistavarakauppayritysten yhteiskuntavastuullisuus ei vaikuta merkittävästi kuluttajien ostopäätösprosessiin. Vastuullisten kuluttajien ostopäätösprosessia ohjaavat ensisijaisesti vastuullisuuden arvot. Kuluttajat saavat mielihyvää toimiessaan arvojensa mukaisesti. Koska vastuullinen kuluttaminen vaatii vaivannäköä, on ostokokemuksen synnyttämä positiivinen palaute tärkeää seuraavan ostopäätösprosessin kannalta.
Description
Keywords
vastuullisuus, päivittäistavarakauppa, vastuulliset kuluttajat, kuluttajakäyttäytyminen, ostopäätösprosessi
Other note
Citation