Rakennusalan IT-tuotteiden ja palveluiden kansainvälinen markkinointi - Case DynaRoad Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Kansainvälistymistä pidetään yritykselle merkittävänä ja haastavana askeleena. Varsinkin IT-yrityksessä, jossa fyysisen maailman rajat eivät välttämättä päde, on heti ensimmäisestä päivästä lähtien otettava huomioon globaali kilpailu liiketoimintaa suunniteltaessa. Kilpailukykyisen globaalin strategian suunnittelun ja varsinaisen kansainvälisen kaupanteon välillä on suuri ero, mutta kyseessä on haaste, johon moni yritys tarttuu tavoitteenaan suuren luokan menestystarinaa. Tällä tutkimuksella on haettu ratkaisuita onnistuneeseen kansainväliseen kaupantekoon. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää laadullisella tapaustutkimuksella ja case-yrityksen kautta, pienen rakennusalan IT-yrityksen mahdollisuuksia kasvaa kansainvälistymisellä. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista strategiatyötä kansainvälistyminen vaatii yritykseltä sekä mitkä käytännön haasteet tulevat vastaan ja miten niistä selviydytään. Tutkimuksessa on selvitetty käytössä olevan kirjallisuuden avulla kansainvälistymisstrategian suunnitteluprosessia. Tämän jälkeen on tutkittu kirjallisuuteen pohjautuen eri menettelytapoja ja apuvälineitä kansainvälistymisstrategian toteuttamiseksi. Case-tutkimuksessa on seurattu DynaRoad Oy:n kansainvälistymisen suunnittelua ja toteutusta. Yhdistämällä kirjallisuustutkimus ja case-selvitys on haettu eri menettelytapoja yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Globaalin kilpailustrategian laatimisessa edellytykseksi muodostui olennaisen, systemaattisen, mahdollisimman subjektiivisen ja mitattavissa olevan tiedon kerääminen. Tämän tiedon analysointi luo perusteelliselle strategiatyölle mahdollisuuden löytää aito asiakastarve, joka on yrityksen menestyksen perusta. Tutkimuksessa on käsitelty muutamia yleisiä haasteita, joihin kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen tulee ottaa kantaa. Näitä ovat esimerkiksi rahoituksen järjestäminen, myyntineuvottelut ja sopimusten teko sekä immateriaalioikeuksien kansainvälinen suojaus. Kansainvälistymisen käytännön haasteita on lukuisia, ja niiden ratkaisut ovat hyvin tapauskohtaisia. Tärkeää on kuitenkin käytännön haasteiden tiedostaminen ja se, että niihin otetaan kantaa. Onnistuminen vaati haasteiden valloittamista.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Keywords
business plan, liiketoimintasuunnitelma, marketing, markkinointi, strategy, strategia, business strategy, yritysstrategia, globalization, globalisaatio, internationalization, kansainvälistyminen
Other note
Citation