Overcoming knowledge gaps in post-merger integration - a case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
153
Series
Abstract
Post-merger integration has received only little attention in scientific literature. This is despite the great influence that mergers and acquisitions have on reshaping businesses and despite the fact that most mergers and acquisitions fail to meet their targets, which is often due to poor post-merger integration. The aim of this study is to provide tools for coping with post-merger integration challenges by providing insights into how knowledge gaps can be overcome in those situations. The data for this study was collected and analysed by applying the methods of qualitative research and grounded theory in a case study, in which two corrective software maintenance processes were integrated. The integration was a part of a merger of equals of two large European based ICT companies. The results of the study contribute to the fields of post-merger integration and knowledge processes in two ways. First, this study focuses on knowledge gaps, which have not yet been widely introduced in the field of knowledge processes. Second, knowledge processes of post-merger integration have so far been discussed by mainly focusing on knowledge transfer and on only a few knowledge types per study. This research does not separate different knowledge processes and presents five different knowledge types that suffered from gaps. The findings of this research provide cause-effect descriptions of techniques that were used to overcome knowledge gaps in post-merger integration as well as a description of the characteristics of each technique. In addition, the study includes an analysis of each technique's relation to the timeline of the merger and an analysis of how the differences between the merging organizations affected the use of the techniques. The conclusion is that, first, knowledge gaps emerge in different knowledge areas during post-merger integration and, second, those knowledge gaps may be overcome by using eight different techniques. The overcoming of these gaps is challenging and resource craving due to the sticky nature of knowledge and because former knowledge processing practices may not be applicable in the new situation. Therefore, the management should plan how to apply different techniques at different stages of post-merger integration in order to overcome knowledge gaps.

Yritysfuusioiden jälkeinen integraatio on saanut vain vähän huomiota tieteellisessä tutkimuksessa siitä huolimatta, että yritysfuusiot ovat hyvin olennaisia liiketoiminnan muutosta edesauttavia mekanismeja. Suurin osa yritysfuusioista epäonnistuukin täyttämään tavoitteensa, mikä johtuu usein huonosta fuusion jälkeisestä integraatiosta. Tämä tutkimus kasvattaa ymmärrystä siitä. miten tiedon puutetta voidaan paikata yritysfuusion jälkeisessä integraatiossa. Tämä tutkimus pohjautuu laadullisten menetelmien ja aineistopohjaisen teorian mukaisten menetelmien soveltamiseen tapaustutkimuksessa. Tapauksena oli kahden suuren eurooppalaistaustaisen IT-yrityksen korjaavien ohjelmistotukiprosessien yhdistäminen tasapuolisen fuusion yhteydessä. Tutkimuksen tulokset edistävät tietoprosessien sekä fuusion jälkeisen integraation tutkimista kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimuksessa syvennytään tiedon puutteen käsitteeseen. jota on toistaiseksi lähinnä vain sivuttu tietoprosesseja käsittelevissä tutkimuksissa. Lisäksi fuusion jälkeisiä tietoprosesseja on tähän mennessä tarkasteltu vain tiedonsiirron kannalta, ja yksittäisissä tutkimuksissa on käsitelty vain muutamaa tiedon osa-aluetta kerrallaan. Tämä tutkimus sen sijaan käsittelee kaikkia tietoprosesseja yhtenä kokonaisuutena ja esittelee viisi tietotyyppiä, joista fuusiossa on puutetta. Tutkimuksen löydökset sisältävät kuvauksen kahdeksasta tekniikasta. Joita käytettiin tiedon puutteen paikkaamiseen fuusion jälkeisessä integraatiossa. Tekniikoiden kuvailun lisäksi löydöksissä tarkastellaan, mitä tiedon puutteita tekniikoilla paikattiin, missä vaiheessa integraatioprosessia tekniikoita käytettiin. mitä seurauksia tekniikoista oli ja miten yhdistyvien yritysten erot vaikuttivat tekniikoiden soveltamiseen. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan fuusion jälkeinen integraatio aiheuttaa tiedon puutteita usealla eri tiedon osa-alueella ja näitä puutteita voidaan paikata kahdeksalla eri tekniikalla. Paikkaaminen on kuitenkin haasteellista ja resursseja vaativaa, sillä tieto on luonteeltaan jähmeää ja vanhat tiedonprosessointimenetelmät eivät välttämättä tehoa uudessa tilanteessa. Tästä johtuen yrityksen johdon tulisi suunnitella, miten tiedon puutteita paikataan eri tekniikoilla fuusion jälkeisen integraation eri vaiheissa,
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Alaranta, Maria
Keywords
mergers and aquisitions, yritysfuusio, merger, fuusio, M&A, yritysosto, post-merger integration, yrityskauppa, merger of equals, fuusion jälkeinen integraatio, knowledge process, tasapuolinen fuusio, knowledge gap, tietoprosessi, tiedon puute
Other note
Citation