Tasa-arvoisen tietämättömyyden mahdollisuudet kuvataidekasvatuksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Opinnäyte tarkastelee tasa-arvoisen tietämättömyyden mahdollisuuksia kuvataidekasvatuksessa. Tutkielma on yhteisautoetnografinen tapaustutkimus, jonka tutkimusaineisto muodotuu Hämeenlinnan Aimokoulussa syyslukukaudella 2018, kolmen opettajan toimesta suoritetusta opetuskokeilusta sekä opetuskokeiluun osallistuneiden opettajien välisistä keskusteluista. Opetuskokeilussa oppilaiden työskentely pyrittiin toteutamaan niin, että tietämättömyyden hetkien oli mahdollista tulla esiin. Opetuskokeilun tapahtumia ja niistä seuranneita opettajien välisiä keskusteluja peilataan Jacques Rancièren ajatuksiin tietämättömästä opettajasta, älyjen tasavertaisuudesta ja älyllisestä emansipaatiosta sekä Martin Buberin, teoksessaan Minä ja Sinä, esittämiin ajatuksiin tasa-arvoisesta kohtaamisesta. Rancièren ja Buberin ajatukset toimivat tutkimuksen pääasiallisena teoreettisena viitekehyksenä. Tutkimusaineiston avulla hahmotetaan vastausta kysymyksiin: Minkälaisia tuntemuksia tietämättömyys opettajassa herättää? Minkälainen rooli opettajalla voisi olla tietämättömissä opetustilanteissa? Minkälainen rooli tietämättömyydellä voisi olla kuvataidekasvatuksessa? Opinnäytteen keskeisiä havaintoja ovat opetuksellisten päämäärien hahmottuminen sekä opettajan ja oppilaan välisen tasa-arvoisen kohtaamisen luonteen täsmentyminen. Opettajan tehtäväksi opetustilanteessa esitettään läsnäolevaa oppimisen todistamista. Opetuksellisten päämäärien hahmottamisen ja oppimisen todistamisen avulla opettajan on helpompi tasapainoilla erilaisten opetukselle asetettujen tavoitteiden välillä niin, että samalla kuitenkin mahdollisuudet älyllisen emansipaation tapahtumiseen säilyvät.

This master´s thesis explores the possibilities of equal ignorance in fine arts education. The thesis is a collaborative autoethnographic case study. The research material consists of a teaching experiment that was conducted in Aimokoulu, Hämeenlinna during the autumn semester 2018 by three teachers and discussions between the teachers who participated in the teaching experiment. In the teaching experiment, the aim was to implement the students’ work so that the moments of ignorance could emerge. The events of the teaching experiment and the ensuing discussions between the teachers are reflected against Jacques Rancière’s ideas on the ignorant schoolmaster, equality of intelligence and intellectual emancipation and also Martin Buber’s thougts on equal encounter in his book Ich und Du. The ideas of Rancière and Buber serve as the main theoretical framework of the study. The research material is used to outline the answer to the questions: What kind of feelings does ignorance evoke in a teacher? What kind of role could a teacher play in the situations of ignorant lessons? What kind of role could ignorance play in fine art education? The main observations of the thesis are the perception of educational purposes and the clarification of the nature of the equalitarian encounter between teacher and student. The teacher’s task in a teaching situaition is seen as the attending witness of learning. By outlining educational purposes and witnessing learning, it is easier for the teacher to strike a balance between the different purposes set for teaching, while at the same time maintaining the potential for intellectual emancipation to emerge.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
tietämätön opettaja, tasa-arvoinen kohtaaminen, aimokoulu, älyllinen emansipaatio, buber, rancière
Other note
Citation