Head, hands and heart - Highly engaged employees as a phenomenon and ways of enabling it

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
119 + liitt. (+6)
Series
Abstract
Work engagement is a current topic. Work engagement seems not only to directly affect profitability and customer satisfaction but also the employee's well-being. However, especially high engagement per se has hardly any existing research. Enabling work engagement is also a big challenge in practice. Existing theories approach work engagement from three perspectives. Work engagement can be either person's presence in their work role or cognitive-emotional state, characterized by vigor, dedication and absorption. The third approach has an idea that there are different kinds of engagement, such as organizational and job-related engagement, for example. This thesis addresses two research questions: 1) What are the common characteristics of high engagement as a phenomenon? 2) What antecedents are related to high engagement? The research is based on sixteen open interviews and the interviewees were considered as highly engaged employees with different professions and ages. The interviewees are selected by peer, self, and scientific estimation (UWES-17 test). The research is qualitative, abductive and grounded analysis methods were used to analyze the data. The result of this thesis adds new understanding to high engagement. High engagement is seen as a relationship which explains, for example, why there is fluctuation in daily engagement. High engagement is mainly experienced as a permanent state of mind but it can also be a temporary feeling of absorption or a heightened sense of presence as well. Everyone has the potential to be highly engaged. Furthermore, it seems that there are three main enablers that need to be valid at the same time in order to experience long-lasting high engagement: 1) An employee knows himself and how he wants to express that. 2) The employee thinks that his work has an effect on others. 3) The employee sees work as a project, which gives him a sense of control over his work resources and structures. All these enablers are related to meaningfulness. A link between work engagement and other similar concepts has not been established in the existing literature. Based on this research, work engagement seems to be closely linked with identification theories.

Työn imu on ajankohtainen aihe. Se vaikuttaa sekä yrityksen tuloksellisuuteen, asiakastyytyväisyyteen että työntekijöiden hyvinvointiin. Kuitenkaan voimakasta työn imua ei ole vielä erikseen tutkittu. Lisäksi käytännössä työn imu ja siihen vaikuttaminen on iso haaste. Nykyiset teoriat lähestyvät työn imua kolmesta näkökulmasta. Sitä voidaan pitää läsnäolona työroolissa tai kognitiivis-emotionaalisena tilana, johon liittyvät tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön. Työn imua on tutkittu myös yläkäsitteenä, jolloin työn imua suhteessa työhön tai esimerkiksi organisaatioon on tarkasteltu erikseen. Tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä: 1) Mitkä ovat tyypilliset piirteet voimakkaalle työnimulle? 2) Mitkä tekijät mahdollistavat sen? Tutkimus perustuu kuuteentoista avoimeen haastatteluun. Haastateltavien ikä ja ala vaihtelevat, mutta heitä yhdistää voimakas työn imun kokemus. Otosryhmä valittiin vertais- ja itsearvioinnin sekä standardoidun UWES-17 testin avulla. Tutkimus on laadullinen ja abduktiivinen. Analyysissä käytettiin grounded-teorian menetelmiä. Työn tuloksena on uusia näkökulmia voimakkaaseen työn imuun. Tutkija ehdottaa, että työn imua tarkasteltaisiin suhteena, sillä se selittää muun muassa työn imun voimakkuuden vaihtelun. Yleisesti voimakas työn imu koetaan useimmiten pitkäkestoisena, mutta myös hetkellisenä työhön uppoutumisena tai erityisenä läsnäolon tunteena. Voimakas työn imu on mahdollista kaikille. Pitkäkestoinen työn imu näyttää kuitenkin vaativan erityisesti kolmea asiaa, jotka vaikuttavat työn merkityksellisyyden kokemukseen: 1) Työntekijä kokee tuntevansa itsensä ja tietää, miten haluaa itseään ilmaista. 2) Hän ajattelee, että työ vaikuttaa muihin. 3) Lisäksi työntekijä hahmottaa työnsä projektina ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan työnsä resursseihin ja rakenteeseen. Työn imun suhde vastaaviin työhyvinvoinnin termeihin näyttäisi olevan suurelta osin tekemättä nykyisessä alan kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen perusteella työn imu näyttää linkittyvän vahvasti identifikaatioteorioihin.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Teerikangas, Satu
Keywords
work engagement, työn imu, psychological presence, psykologinen läsnäolo, identification, identifikaatio
Other note
Citation