Launching Value-added Services in Emerging Mobile Markets

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
(9) + 121 s. + liitt.
Series
Abstract
Mobiilien markkinoiden kehitysvaiheet vaihtelevat suuresti maanosittain. Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kauko Idän markkinoilla matkapuhelinliittymien tiheys on jo lähellä sataa prosenttia. Nämä markkinat ovat jo saavuttaneet kypsän vaiheen, jolloin kilpailu ei enää perustu ainoastaan hintoihin. Operaattoreiden pitää etsiä muita tapoja erottua kuin hintakilpailu. Yksi lupaavimmista ratkaisuista tällä hetkellä on mobiilien lisäarvopalvelujen tarjoaminen. Markkinoita, jotka ovat vasta avanneet matkapuhelinverkkonsa tai joilla kehitys on vasta viime vuosina kiihtynyt, kutsutaan nouseviksi markkinoiksi. Näillä markkinoilla kilpailu perustuu pääasiassa puheluiden ja tekstiviestien hintoihin. Kasvu on selkeästi siirtynyt nouseviin markkinoihin ja on aika perehtyä positiivisiin asioihin, joita on tehty kypsillä markkinoilla, ja yrittää siirtää myös nämä opit kehittyville markkinoille. Samaan aikaan tulee kuitenkin yrittää välttää kypsillä markkinoilla tehtyjä virheitä. Lisäarvopalveluiksi voidaan laskea kaikki operaattorin tarjoamat palvelut pois lukien puhepalvelut. Lisäarvopalvelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan niiden luonteen perusteella: Henkilöiden väliseen viestintään, Sisältöpalveluihin ja Datapalveluihin. Tämän diplomityön tavoitteena on löytää nousevan markkinan operaattorille helppo tapa integroida lisäarvopalvelut omaan tarjontaansa. Nämä neuvot on tarkoitus löytää analysoimalla tämän päivän kypsiä markkinoita ja niiden kehitystä. Suomen, Saksan ja Ison-Britannian markkinat toimivat referenssimarkkinoina. Myös monien muiden markkinoiden hintatietoja on kerätty tätä tutkimusta varten. Kasvun ylläpidon kannalta lisäarvopalvelut ovat operaattorille tärkeitä. Aluksi operaattorin tulee keskittyä tarjoamaan SMS ja MMS palveluita ja tarjota Sisältöpalveluita vain tukitoimintoina. Suositeltavin tapa tarjota Sisältöpalveluita on avoin portaali. Hintaeroosiota ja liian optimistisia lupauksia tulisi välttää. Sisältöpalvelujen tuottamisessa on neljä erilaista liiketoimintamallia, joista operaattori voi valita itselleen sopivan. Valinnan tulisi perustua siihen, kuinka paljon operaattori haluaa osallistua sisällön tuottamiseen ja asiakassuhteen hallintaan. Tutkimuksen tuloksina esitellään myös kehys erilaisille hinnoittelumalleille ja sovellettu arvoketjumalli.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Laamanen, Sampsa
Luukkainen, Sakari
Keywords
value-added service, lisä-arvo palvelu, value chain, arvoketju, private communication, henkilöiden välinen viestintä, access services, datapalvelut, content service, sisältöpalvelut, operator, operaattori, content provider, sisällöntuottaja, portal, portaali, SMS, MMS
Other note
Citation