Market entry and differentiation strategies in blockchain-based business

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-24
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
73 + 6
Series
Abstract
The rise of blockchain technology has led to many revolutionary applications built on the technology. These applications are generating millions of USD in revenue, which has led to a rigorous competitive environment between similar applications. Blockchains are uniquely dynamic due to their open-source nature, which leads to interesting market entry and differentiation strategies being applied by businesses. This thesis investigates these market entry and differentiation strategies by looking into the decentralized exchange (DEX) market sector through a case study of 5 cases. The study expands on the existing literature on market entry and differentiation by investigating a new market sector in an emerging ecosystem. The results of the study found that user incentivization has a key role in determining the success of a DEXs market entry and differentiation as DEXs are multi-sided platforms with significant cross-side network effects. User incentivization strategies revolve around rewarding key users with governance tokens, which ties user interests with those of the business. As the industry has only emerged recently the applications are still in early stages and have some flaws. Fixing these issues in existing applications is often behind successful market penetration in the industry. Opportunistic market entry strategies such as forking are also present in the industry. Successful forking events also led to companies making defensive moves to protect their source code using licensing agreements. The insights provided by the thesis have implications for existing and emerging blockchain-based applications as well as more traditional companies and platform companies. The companies can find market entry and differentiation strategies from the thesis along with innovative ways to align user interests with those of the company.

Lohkoketjuteknologian nousu on johtanut moniin innovatiivisiin sovelluksiin, jotka rakentuvat lohkoketjujen päälle. Näillä sovelluksilla on miljoonien eurojen liikevaihdot, mikä on aiheuttanut tiukan kilpailuympäristön samankaltaisten sovellusten välillä. Lohkoketjujen päälle rakentuvat markkinat ovat ainutlaatuisen dynaamisia, koska lohkoketjujen päälle rakentuvien sovellusten lähdekoodi on avointa. Tämä johtaa mielenkiintoisiin markkinoillepääsyn ja erikoistumisstrategioihin, joita tämä opinnäytetyö tutkii tarkastelemalla hajautettujen pörssien markkinasektoria viiden tapaustutkimuksen kautta. Tutkimus syventää markkinoillepääsyn ja erilaistumisen kirjallisuutta tutkimalla uutta markkinasektoria nousevassa ekosysteemissä. Tutkimuksen tulokset korostavat käyttäjien kannustimien keskeistä roolia markkinoillepääsyn ja erilaistumisen kannalta DEX-markkinasektorissa. Käyttäjien kannustimet korostuvat, koska DEX:it ovat kaksipuolisia alustoja, joilla on suuret verkostovaikutukset. Kannustamisstrategiat keskittyvät avainkäyttäjien palkitsemiseen hallinto-tokeneiden avulla, mikä yhdistää käyttäjien ja yrityksen intressit. Koska DEX-markkinasektori on vasta äskettäin syntynyt, alustat ovat vasta varhaisessa vaiheessa ja niissä on puutteita. Yhteinen tekijä monien onnistuneiden markkinoillepääsyjen kannalta on olemassa olevien alustojen ongelmien korjaaminen. Lisäksi opportunistiset markkinoillepääsyjen strategiat, kuten forkkaaminen ovat läsnä markkinaekosysteemissä. Onnistuneet forkkaustapahtumat johtivat myös puolustaviin liikkeisiin lisenssisopimusten avulla. Opinnäytetyön esittämät löydökset ovat merkityksellisiä sekä jo olemassa oleville että nouseville lohkoketjupohjaisille sovelluksille. Lisäksi perinteisemmät ja alustatalouden yritykset voivat hyötyä tulosten markkinoillepääsy ja erilaistumisstrategioista.
Description
Supervisor
Karhu, Kimmo
Thesis advisor
Karhu, Kimmo
Keywords
blockchain, cryptocurrency, decentralized exchange, case study, strategy, user incentivization
Other note
Citation