User-centered design approach in modernization of digital tools for photogrammetry-based measurement quality control

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-22
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
50 + 15
Series
Abstract
This thesis studies how user-centered design methods can be applied in modernization of digital tools for photogrammetry-based measurement quality control. The thesis is done in collaboration with Mapvision oy ltd, that specializes in creating photogrammetric measurement solutions for industrial use. Mapvision uses three in-house software tools to create measurement solutions for their customers and this thesis tests how and what user-centered design methods could be used in modernizing these tools. The research question of this thesis is: “How to apply UCD data collection methods in a design phase of a project that modernizes digital tools, and how this knowledge can be applied in case of Mapvision oy”. This thesis includes a literature review of both the basic theory of user-centered design and photogrammetric measurement. The empirical research tests user scenarios, contextual interviews, and ethnographic observations as data collection methods in the context of Mapvision oy. The result of this thesis includes review of each methods strengths and weaknesses and how they function in context of Mapvision oy, and also a list of technical update recommendations about modernizing current software tools. This thesis also identifies potential areas for future research in context of Mapvision oy that should be considered carefully in the future development projects and recommendations how the tested data collection methods could be used effectively in future projects.

Tämä diplomityö keskittyy siihen, kuinka käyttäjäkeskeistä suunnittelua voidaan hyödyntää fotogrammetristen laadunvalvonta- ja mittaussovellusten modernisoinnissa. Diplomityö on toteutettu yhteistyöprojektina Mapvision oy ltd:n kanssa. Mapvision on erikoistunut tarjoamaan asiakkailleen fotogrammetrisia mittausratkaisuja kolmen itsekehittämänsä ohjelmistotyökalun avulla. Tämän diplomityön aiheena on selvittää miten näitä edellä mainittuja ohjelmistotyökaluja voisi kehittää käyttäjäkeskeistä suunnittelua hyödyntäen. Diplomityön tutkimuskysymys on: ”Miten hyödynnetään käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkaluja projektissa, joka modernisoi digitaaliasia työkaluja ja kuinka tätä tietoa voisi hyödyntää Mapvision oy:n toimintaympäristössä?”. Diplomityöhön kuuluu kirjallisuuskatsaus, joka käsittää perusteet käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, sen yleisesti käytetyistä metodeista sekä fotogrammetrian toimintaperiaatteet. Diplomityön empiirinen tutkimusosuus testaa käyttötapausanalyysiä, Contextual desing -menetelmää sekä etnografista havainnointia Mapvision oy:n toimintaympäristössä. Diplomityön tuloksissa käydään läpi jokaisen menetelmän vahvuudet sekä heikkoudet, miten ne sopivat Mapvision oy:n toimintaympäristöön sekä lista kehitysehdotuksista mitä nykyiseen ohjelmistoon voitaisiin kerätyn datan perusteella tehdä. Diplomityön aikana nousi myös potentiaalisia jatkotutkimuskohteita sekä teemoja, jotka kannattaa huomioida tulevien kehitysprojektien aikana nykyistä paremmin, nämä esitellään myös työn lopussa.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Leppälä, Sami
Keywords
user-centered design, user scenarios, contextual interviews, ethnographic observations
Citation