Luonnon värit ja psyykkinen hyvinvointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
20 + 5
Series
Abstract
Luonnon väreillä on suora yhteys ihmisen psyykkeeseen. Nykyajan ihminen on kuitenkin usein päätynyt asumaan kaupunkiympäristössä, jossa voi olla hankala löytää luontoa. Hektinen ympäristö aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Maisema-arkkitehdillä on mahdollisuus tehdä kaupunkiympäristöstä psyykkistä hyvinvointia edistävä, mutta luonnon värien vaikutusta ei ole vielä tutkittu tai otettu käytäntöön tarpeeksi laajasti. Kandidaattityön tavoitteena on tuoda yhteen kaksi näkökulmaa – luonnon värien psyykkinen vaikutus – ja selvittää, kuinka luonnon värit voivat vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin maisema-arkkitehtuurin kontekstissa. Maisema-arkkitehtuurin osa-alojen kuten ympäristön- ja maisemansuunnittelun ymmärtäminen tarjoaa uusia näkökulmia ja tapoja lähestyä tätä psykologian aihetta, sillä se yhdistää taiteen, suunnittelun ja ihmisen henkisen hyvinvoinnin. Tässä kandidaatintyössä esitellään, miten luonnon värit vaikuttavat ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin ja miten maisemaarkkitehti voi hyödyntää sitä työssään. Tutkitaan luonnon värien psyykkistä vaikutusta ihmisissä, ja niiden roolia mielialan ja stressitason säätelyssä. Lopuksi perehdytään siihen, miten maisema-arkkitehti voi käyttää näitä tietoja suunnitteluprosessissaan luodakseen ympäristöjä, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on: "Kuinka luonnon värit voivat vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin maisema-arkkitehtuurin kontekstissa?" Tätä pohditaan alakysymysten kautta, kuten: "Mikä on luonnon värien psyykkinen vaikutus?" “Miten näitä vaikutuksia voidaan hyödyntää maisema-arkkitehtuurissa?" Tutkielma tarjoaa mahdollisuuden syventyä siihen, kuinka voidaan luoda ympäristöjä, jotka tukevat ihmisten psyykkistä hyvinvointia. Kandidaatintyö perustuu kirjallisuuden tutkimiseen luonnon värien psyykkisistä vaikutuksista ja maisema-arkkitehtuurin periaatteista. Tämä kandidaatintyö koostuu useista osista, jotka sisältävät teoreettista tietoa luonnon värien psyykkisistä vaikutuksista, maisema-arkkitehtuurista ja niiden yhdistämisestä. Työssä selvitetään keskeisiä käsitteitä, teorioita ja aikaisempaa tutkimusta, jotka käsittelevät luonnon värien vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin kandidaattityössäni. Syvemmällä teoksessa perehdytään värikarttojen avulla vuodenaikojen muutoksien tuomiin vaihteluihin maiseman väreissä ja sen psyykkisiin vaikutuksiin. Maisema-arkkitehdin roolin kasvaessa värien ja luonnonmukaisen suunnittelun ymmärtämisestä ja soveltamisesta tulee yhä tärkeämpää.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Muhonen, Matleena
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, psyykkinen hyvinvointi, väri, luonto, värioppi, ympäristöpsykologia
Other note
Citation