Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen maisemasuunnittelussa – Case study Helsingin Ruoholahti- Jätkäsaari alueella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
ma-ark
Language
fi
Pages
120
Series
Abstract
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista strategiaa, jossa kaikkea maisemasuunnitteluun liittyvää toimintaa pyritään tarkastelemaan sukupuolinäkökulma huomioiden. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista maisemasuunnittelussa velvoittavat tekemään YK:n ja EU:n säädökset, joiden periaatteiden mukaan Suomi on jäsenvaltiona sitoutunut edistämään rakennetun ympäristön tasa-arvoa. Valtavirtaistamisen avulla voidaan hahmottaa suunnittelutyön sokeita pisteitä, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo ei nykyhetkellä toteudu. Sokeiden pisteiden havainnointi ja näkyväksi tekeminen valtavirtaistamisen menetelmillä parantaa molempien sukupuolten asemaa, kun sukupuolikohtaiset erityistarpeet tulevat huomioiduksi. Tässä työssä tarkastellaan, kuinka sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista tehdään maisemasuunnittelussa. Työ tehdään toimeksiantona, jonka tilaaja on Helsingin kaupunki. Työ koostuu kahdesta osasta. Osassa yksi tarkastellaan tasa-arvon kipukohtia maisemasuunnittelun näkökulmasta kirjallisuuskatsauksen avulla. Teoreettisen osan pohjalta esitetään työkalu, jonka avulla valtavirtaistamista voidaan jatkossa toteuttaa. Työkalu toteutettiin taulukkomuotoisena suunnitteluperiaatteiden laatukriteeristönä, jonka läpikäyminen ohjaa kiinnittämään huomion sukupuolinäkökulmiin. Osassa kaksi sovelletaan tätä työkalua käytäntöön tekemällä kohdealueen arvio case study- tyyppisesti. Osassa kaksi tarkastellaan, miten tasa-arvo toteutuu julkisissa ulkotiloissa nykyisten suunnittelukäytäntöjen ja rakentamisen ihanteiden mukaan. Samalla osan kaksi kohdealueen arvio havainnollistaa työkalun toimivuutta ja soveltamista käytäntöön. Työn toisessa osassa tehtiin kohdealueen arvio julkisista ulkotiloista Helsingin Ruoholahti-Jätkäsaari alueella. Arvion mukaan monet tasa-arvoisen suunnittelun laatukriteereistä täyttyivät osittain. Isoimmat puutteet olivat havaittavissa rakentamisen korkeissa tehokkuusluvuissa. Kriteerit täyttyivät hyvin julkisen ulkotilan määrän ja saavutettavuuden suhteen. Julkisissa ulkotiloissa parannettavaa löytyi mm. sukupuolen huomioivien toimintojen kuten tyttöjen ja vanhusten liikkumisen ja harrastamisen tukemisessa, aukioiden viihtyisyyden parantamisessa sekä viheralueiden kytkeytyneisyyden parantamisessa.

Gender mainstreaming means a comprehensive strategy in which landscape design practices are assessed regarding gender equity. Together United Nations (UN) and European union (EU) assigns member states like Finland to execute gender mainstreaming principles to improve gender equality in built environment. By using gender mainstreaming principles, it is possible to recognize blind spots of design practices regarding gender equality. By observing these blind spots, it is possible to improve environment so that gender specific needs are noted. This kind of act will eventually improve gender equality regarding both genders. In this master’s Thesis it is observed how gender mainstreaming principles should be implemented in landscape planning. Thesis work is requested by the City of Helsinki. This thesis consists of two parts. Part one represents gender related landscape planning themes by reviewing relevant literature. Landscape planning toolset for gender mainstreaming is represented based on this literature review. Toolset for gender mainstreaming is executed as table format of quality criteria, that will guide designer to consider gender specific needs. In part two of this thesis, this toolset is implemented in practice by making a case study in one neighborhood. It is assessed how current trends of urban development consider gender equality in outdoor public spaces. Case study also demonstrate the functionality of the toolset in practice. Case study of Ruoholahti-Jätkäsaari area was implemented in the part two of this thesis. Based on research work, many of the observed quality criteria were at least partially fulfilled. Biggest flaws were high floor space ratio of the observed area. Quality criteria were met regarding amount of public outdoor spaces and accessibility of the outdoor spaces. For the future improvements, focus should be directed towards encouraging mobility and sport activities regarding girls and elderly, improving functions on public squares, and improving connectivity of public outdoor spaces.
Description
Supervisor
Lähde, Elisa
Thesis advisor
Kiiskinen, Anu
Steel, Tytti
Keywords
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, tasa-arvo, feministinen arkkitehtuuripraktiikka, sukupuoli, julkinen ulkotila, laatukriteeri, suunnittelutyökalu
Other note
Citation