Aikaa kestävä asuinkortteli. Pitkäikäisyyteen tähtäävä suunnitelma Helsingin Alppilaan.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Asuntosuunnittelu
Housing Design
Language
fi
Pages
126
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan asuinrakentamisen pitkäikäisyyttä rakennusteknisten ratkaisujen ja joustavien tilaratkaisujen näkökulmista. Nykyisten ympäristöongelmien vuoksi kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen merkitys korostuu ja tähän mennessä kestävyyteen tähtäävän rakentamisen pääpaino on ollut energiatehokkuudessa. Tästä poiketen diplomityö tuo esiin asuinrakentamisen pitkäikäisyyden sekä siihen vaikuttavien rakenne- ja tilaratkaisujen merkityksen kestävän kehityksen kannalta. Luonnonvarojen käytön ja rakennusjätteen vähentämiseksi sekä rakentamisvaiheen korkeiden päästöjen kompensoimiseksi rakentamisen pitkäikäisyys on kestävän kehityksen kannalta tärkeää. Pitkäikäisen rakennuksen tulisi olla sekä fyysisesti rakenteiltaan kestävä, että tiloiltaan mukautumiskykyinen säilyäkseen pitkällä aikajänteellä. Diplomityön tavoitteena on esittää pitkäikäisyyteen tähtäävä asuinkortteli, jonka lähtökohtana ovat rakennustekniikan kestävyys ja tilojen joustavuus. Diplomityössä aihetta käsitellään kirjallisuuskatsauksen sekä suunnitelman avulla. Työn kirjallisessa osassa kootaan lähteiden pohjalta pitkäikäisyyttä tukevia rakennusteknisiä ja tilallisia ominaisuuksia, jotta ne osattaisiin huomioida suunnittelussa. Löydetyt rakennustekniset ominaisuudet ovat: kokemuspohja, materiaalien haitattomuus ja luonnollisuus, ylläpidettävyys ja korjattavuus, yksinkertaisuus ja vikasietoisuus sekä tilan joustavuuden tukeminen. Puolestaan tilalliset ominaisuudet ovat: joustavuus eri mittakaavoissa, joustavuus suhteessa aikaan, monikäyttöisyys, muunneltavuus, monitulkintaisuus ja identiteetti. Työn toisessa osassa sovelletaan löydettyjä ominaisuuksia suunnitteluprojektissa, joka sijoittuu Helsingin Alppilaan. Suunnittelualueen analyysin sekä kirjallisuuskatsauksessa löydettyjen ominaisuuksien pohjalta esitetään pitkäikäisyyteen tähtäävä korttelisuunnitelma. Suunnitelmassa keskitytään joustaviin tilaratkaisuihin sekä kestävään rakennustekniikkaan, minkä lisäksi rakennus pyritään sovittamaan suunnittelualueeseen mahdollisimman hyvin. Suunnitelman lähtökohtana olevat ominaisuudet eroavat asuinrakentamisen valtavirrasta, mikä on tuonut lisää haasteita suunnitteluun. Suunnitelman avulla pyritään myös selvittämään, miten ominaisuudet toimivat yhdessä ja mitä haasteita niiden yhteensovittamisesta suunnitteluun aiheutuu. Diplomityön suunnitelma osoittaa, että pitkäikäisten rakenteiden ja joustavien tilojen yhdistäminen on mahdollista, mutta haastaa nykyisiä suunnittelutapoja. Suunnitelma antaa esimerkin pitkäikäisyyteen tähtäävästä, tiloiltaan joustavasta ja rakenteiltaan kestävästä asuinkorttelista.

This thesis explores the longevity of housing construction from the perspective of durable structures and flexible spatial solutions. The current environmental challenges underline the importance of sustainable construction and so far, the focus of sustainable construction has been on energy efficiency. By contrast, the thesis highlights the importance of longevity in housing construction and the importance of structural and spatial solutions for sustainable development. To reduce the use of natural resources and construction waste and to offset the high emissions from the construction phase, the longevity of housing construction is important for sustainable development. A durable building should be both physically resistant and spatially adaptable. The thesis aims to present a residential block that aims for longevity and is based on the durability of structures and the flexibility of the spaces. The thesis deals with the topic through a literature review and a design proposal. In the literature review, structural and spatial features supporting longevity are collected so that they can be considered in the design proposal. The collected features of durable structures are: experience base, non-toxic and natural materials, maintainability and repairability, simplicity and fault resilience, and support for spatial flexibility. The spatial features are: flexibility on different scales, flexibility over time, multi-usability, adaptability, transformability and identity. In the second part of the thesis, the features found will be applied to the design proposal, which is a housing block located in Alppila, Helsinki. Based on the analysis of the design area and the literature findings, a residential block aiming at longevity is presented. The plan focuses on flexible spatial solutions and durable structures, intending to match the building to the design area. The features of the design are different from the mainstream of housing construction, which has created additional design challenges. The design also seeks to find out how the features work together and what challenges they bring to the design. The Master's thesis design proposal shows that combining durable structures with flexible spaces is possible, but challenges current design approaches. The design provides an example of a spatially flexible and structurally durable residential block that aims for longevity.
Description
Supervisor
Krokfors, Karin
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
asuntosuunnittelu, pitkäikäisyys, joustava tila, kestävä rakentaminen, Alppila, asuinkortteli
Other note
Citation