Building stage mechanics

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
71 + liitt. (+16)
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on kerätä ja dokumentoida näyttämömekaniikan erikoisasiantuntijan Olavi Okkosen hiljainen tieto näyttämömekaniikan rakennuttamisesta ja parantaa näyttämömekaniikan rakennuttamisprosessia projektiliiketoiminnan ja tuotekehityksen työkalujen avulla. Teoriaosuudessa käsitellään projektin läpiviemistä yleisellä tasolla ja esitellään prosessia tehostavia työkaluja. Lisäksi siinä esitellään tuotekehityksen vesiputousmalli. Tutkimusosuudessa sovelletaan teoriaosuudessa esitettyjä asioita näyttämömekaniikan rakennuttamisprosessiin. Työkalujen ja vesiputousmallin soveltamisen tarkoituksena oli selventää, mitä prosessin eri vaiheissa tehdään ja miten ne viedään läpi. Myös dokumentoinnin oli tarkoitus parantua työkalujen avulla. Tutkimusosuuden toinen tärkeä tavoite oli kerätä Olavi Okkosen tietotaito talteen, jotta sitä voidaan hyödyntää tulevissa projekteissa. Tämä toteutettiin keskusteluiden, haastatteluiden ja vanhojen projektien läpikäynnin avulla. Olavi Okkosen tietoa saatiin paljon talteen, mutta osa häviää hänen mukanaan. Näyttämömekaniikasta on niukasti kirjallisuutta, vaikka siitä on tietotaitoa ja kokemusta ympäri maailmaa. Työ sisältää tavoitteiden mukaisesti kokonaisvaltaista tietoa näyttämömekaniikan rakennuttamisprosessista. Työn tuloksia ei voitu todeta aikarajoitteista johtuen käytännössä, mutta tavoitteisiin päästiin monilta osin. Työkalujen ja vesiputousmallin hyödyntäminen selkeyttää prosessia ja parantaa ennen kaikkea sen dokumentointia. Jatkotutkimushaasteiksi esitetään tulosten hyödyllisyyden osoittaminen käytännössä. Työn tutkimusta voidaan syventää käytännössä tulevien projektien avulla, sillä tämä työ perustuu pitkälle jo toteutuneisiin projekteihin.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Okkonen, Olavi
Keywords
Other note
Citation