Nykykansantaide

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2010-05-07
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
272
Series
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A, 102
Abstract
This doctoral thesis investigates various phenomena in and meanings attached to Finnish contemporary visual folk art. I will discuss contemporary folk art in four main contexts: as a concept of visual culture, as the artistic expression of self-taught artists, as everyday art in the artist's environment and as ITE art brought into the art world. These contexts are frames of interpretation for contemporary folk art as well as the result of the analyses in the research carried out for this thesis. The contexts are connected to each other, and together they form a description of the phenomenon of contemporary folk art. In this thesis, the description of the relationships between the various contexts and their intra-contextual relationships is based on the theory of articulation. Used in connection with data analysis, it discloses the features and characteristics typical of contemporary folk art expression. The research method dominating this thesis combines visually-focused ethnography and art research. The data consists of interviews of 25 Finnish contemporary folk artists and documents of their art environments. Numerous pictures of artwork form a visual ethnography that accompanies the written interpretations in this thesis, and clarifies and even questions them. Contemporary folk artists are self-taught artists who work outside the art world and whose art is based on self-motivated visual expression linked to their way of life. Contemporary folk art is art that is dependent on its maker's environment and experience; it is a way to live a good life that emphasises aesthetic values. Contemporary folk art is rearticulated folk art which has abandoned the collective nature and traditionalism of traditional folk art and which has replaced these with individualistic artistry and original creativity. Where traditional folk art was, above all, aesthetically elaborate handicraft, contemporary folk art is rustic visual art based on skill and creativity. Displayed in exhibitions and defined as art, Finnish contemporary folk art is now known as ITE art (Itse Tehty Elämä — self-made life). ITE activities initiated by the Union for Rural Culture and Education have created a context for Finnish contemporary folk art so that it can now be displayed within the art world without any problems of definition. In addition to an analysis of the phenomenon of contemporary folk art, this thesis will include a brief introduction to all contemporary folk artists included in the data. These introductions are written as separate stories and placed in the research proper. Their positions and points of view have been placed so that they comment on the particular themes in the text. Thus, the introductions offer examples of those themes in the thesis and, at the same time, the themes offer background to the artist-specific implications suggested in the introductions. The boundaries between art and the everyday have been in focus in the Finnish art world and art discourse for a long time. This research is a comment on this discourse; a reminder that art can be created by the people, it can flourish in the everyday — even without the support of art professionals.

Väitöskirjani käsittelee suomalaisen visuaalisen nykykansantaiteen ilmiötä ja nykykansantaiteen saamia merkityksiä. Tarkastelen nykykansantaidetta neljässä pääkontekstissa: visuaalisen kulttuurin käsitteenä, itseoppineiden taideilmaisuna, tekijänsä elinympäristön arkitaiteena ja taidemaailmaan tuotuna ITE-taiteena. Nämä kontekstit ovat paitsi nykykansantaiteen tulkintakehyksiä, myös tutkimukseni analyysien tulosta. Kontekstit liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä nykykansantaiteen ilmiön kuvauksen. Eri kontekstien välisten ja kontekstien sisäisten suhteiden kuvaamisen lähtökohtana tutkimuksessani on artikulaatioteoria. Tutkimusaineistojen analyysiin yhdistettynä se tuo esille nykykansantaiteen ilmaisun ominais- ja erityispiirteet. Tutkimusmetodissani yhdistyvät visuaalisesti painottunut etnografia ja taiteentutkimus. Tutkimusaineistona ovat 25 suomalaisen nykykansantaiteilijan haastattelut sekä kuvatallenteet heidän teosympäristöistään. Runsas teoskuvien käyttö muodostaa kirjoitettujen tulkintojeni rinnalla kulkevan ja niitä täsmentävän, jopa kyseenalaistavan, visuaalisen etnografian. Nykykansantaiteilijat ovat taidemaailman ulkopuolella työskenteleviä itseoppineita taiteilijoita, joiden taide perustuu heidän elämäntapaansa liittyvään itselähtöiseen visuaaliseen ilmaisuun. Nykykansantaide on tekijänsä elinympäristöön ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta – tapa elää esteettisiä arvoja korostavaa hyvää elämää. Nykykansantaide on uudelleenartikuloitua kansantaidetta, jossa on sanouduttu irti perinteisen kansantaiteen kollektiivisesta luonteesta ja traditiosidonnaisuudesta ja korvattu ne yksilöllisellä taiteilijuudella ja omaperäisellä luovuudella. Siinä missä perinteinen kansantaide edusti ennen kaikkea esteettisesti korkeatasoista käsityötä, nykykansantaide on kätevyyteen ja kekseliäisyyteen perustuvaa kansanomaista kuvataidetta. Taidenäyttelyihin vietynä ja taiteeksi otettuna suomalainen nykykansantaide tunnetaan ITE-taiteena. Maaseudun Sivistysliiton ITE-toiminta on luonut suomalaiselle nykykansantaiteelle kontekstin, jossa sitä voidaan ilman määrittelyongelmia esittää taidemaailmassa. Nykykansantaiteen ilmiön analyysin lisäksi esittelen tutkimuksessani lyhyesti kaikki tutkimusotokseni nykykansantaiteilijat. Heidän esittelynsä on kirjoitettu erillisiksi tarinoiksi ja sijoiteltu eri puolille tutkimustekstiäni. Taiteilijaesittelyjen paikat ja näkökulman olen valinnut niin, että tekstit kommentoivat kyseisen kohdan teemoja. Näin esittelyt toisaalta tarjoavat esimerkin käsittelemästäni aihealueesta, ja toisaalta tutkimustekstini taustoittaa esittelyissä esille nousevia taiteilijakohtaisia merkityksiä. Taiteen ja arjen rajapinnat ovat olleet jo pitkään suomalaisen taidemaailman ja taidepuheen kiinnostuksen kohteena. Tutkimukseni on puheenvuoro tähän keskusteluun – muistutus siitä, että taide voi kummuta kansan keskuudesta ja kukoistaa keskellä arkea ja jopa ilman taideammattilaisten tukea.
Description
Julkaistu vain painettuna, saatavuus katso Bibid. Published only in printed form, availability see Bibid
Thesis advisor
Knuuttila, Seppo
Keywords
nykykansantaide, kansantaide, taiteilijat, kuvataiteilijat, kansantaiteilijat, contemporary folk art, folk art, artists, visual artists, folk artists
Other note
Citation