TKK Tietotekniikan talon sisäilmasto ja taloteknisten järjestelmien toiminta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
135 s. + liitt.
Series
Abstract
Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan talo valmistui Otaniemeen syksyllä 1998. Kolmikerroksinen toimistorakennus on laajuudeltaan 13132 brm[2] ja rakennustilavuutta kohteessa on 55000 rm[3]. Rakennuksen toimistohuoneiden ja luentosalien lisäksi on kohteen keskellä täysin lämmitetty valokatteinen 1200 brm[2] atrium-tila, jossa sijaitsee ruokala, kirjasto ja ryhmätyötiloja. Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut selvittää sisäilmastoluokan S2 tavoitearvojen toteutuminen rakennuksessa ja erityisesti muista rakennuksen tyypillisistä tiloista poikkeavassa atriumissa. Tutkimuksessa on selvitetty myös rakennuksen taloteknisten järjestelmien toimintaa. Marraskuusta 1998 kesäkuuhun 1999 kestänyt sisäilmastotutkimus toteutettiin pitkälti kenttämittauksina. Mittaukset jakaantuivat ilmastointijärjestelmän tarkastusmittauksiin sekä lyhyt- ja pitkäaikaisiin sisäilmastosuureita selvittäviin kenttämittauksiin. Lisäksi atriumin sisäilmaston käyttäytymistä simuloitiin ICE-ohjelmistolla ja käyttäjien kokemuksia kartoitettiin kahdesti toteutetulla sisäilmastokyselyllä. Mittausten perusteella rakennuksen sisäilmasto-olosuhteet ylittävät ajoittain asetetut tavoitearvot. Atriumissa pääasiallisina ongelmakohtina ovat kirjaston äänitasot sekä lämmityskaudella pääsisäänkäynneistä ruokalaan kulkeutuvan kylmän ilman aiheuttama alhainen lämpötila ja veto. Jäähdytyskaudella lämpötila nousee atriumin yläosissa ajoittain tavoitearvoja korkeammaksi, mutta ylityksestä ei aiheudu yhtä suuria viihtyisyysongelmia näissä tiloissa sijaitsevien erillisjäähdytyslaitteiden johdosta. Muissa rakennuksen tiloissa suurimpia epäviihtyisyyttä aiheuttavia tekijöitä ovat rakenteista ja kalusteista lähtevät tuoksut sekä rakennuksen keskeneräisyydestä johtuvat rakenne- ja talotekniikkapuutteet. Tutkimuksen perusteella talotekniset järjestelmät toimivat perustoimintojen osalta, mutta automatiikan toiminnassa on vielä puutteita. Havaituista ongelmakohdista huolimatta Tietotekniikan talon sisäilmasto-olosuhteet ovat suurelta osin tavoitteiden mukaisella tasolla. Paikallisia toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan vielä esiintyvien epäviihtyisyystekijöiden poistamiseksi.
Description
Supervisor
Vuolle, Mika
Thesis advisor
Helenius, Tapio
Keywords
Other note
Citation