Scaling BIM implementation up from housing pilot projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-03-11
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
en
Pages
94+3
Series
Abstract
Construction industry has not succeeded in exploiting the digital transformation of business, like other industries have. Building Information Modeling (BIM) is the centerpiece of digitalization in construction industry as it lays the foundation for efficient use of methods and technologies such as prefabrication, IoT and machine learning, in addition to the benefits its implementation entails. BIM facilitates the use of correct and accurate information through and across projects, but its premise is that correct and accurate information is provided into the system from the beginning. To enable the use of correct information, various aspects need to be considered, which in turn presumes collaboration. This study explores implementation of BIM in typical housing projects in Finland from a holistic point of view. The holistic point of view considers the coevolution of technology, processes and people, which is under inspection. With more specified categorization, dependencies within the implementation process and understanding of the current state of BIM implementation at the case company, YIT, is established and analyzed. The purpose of this study is to advance the shift from piloting BIM implementation to larger scale implementation in the housing business of the case company. Based on establishing an in-depth understanding of BIM implementation, identifying its most important elements and their dependencies, the current state of implementation is described and analyzed. With rather extensive literature review, an in-depth understanding of the implementation of BIM and its elements, in general, is developed, which enables focusing on the relevant matters in the case studies. The literature review provides a theoretical framework that supports data collection and analysis. Research data is collected with semi-structured group interviews conducted for all housing units of the case company in Finland. The results indicate that coevolution of technology, processes and people is mostly hindered by lack of competencies and knowledge. There are many factors that contribute to the implementation such as insufficiency of instructional materials and novelty of technologies, but the development of BIM implementation culminates in lack of competencies and knowledge. Despite only partial coevolution, benefits of BIM implementation, have been observed in the case company. The most important BIM Uses were perceived to be design coordination, quantity take-off and visualization. In addition, the importance of collaboration, clear roles and responsibilities, and harmonization of processes were emphasized. As a result of analysis, a framework for development of the BIM implementation process, which contains suggestions and considerations both at project and business segment level, is developed. It aims to provide the direction for harmonizing the BIM implementation processes across the business units.

Rakennusalalla ei ole onnistuttu hyödyntämään digitalisaatiota kuten muilla aloilla. Tietomallintaminen on digitalisaation keskeinen osa sillä se toimii perustana esimerkiksi esivalmisteiden, IoT:n sekä koneoppimisen tehokkaalle hyödyntämiselle sen lisäksi että sen käyttöönotto itsessäänkin tuo hyötyjä. Tietomallintaminen mahdollistaa virheettömän ja täsmällisen tiedon käytön hankkeissa sekä niiden välillä, mutta se edellyttää virheettömän ja täsmällisen tiedon tuottamista alusta lähtien. Jotta tarkoituksenmukaista tietoa kyettäisiin tuottamaan, useita näkökulmia on huomioitava, joka puolestaan edellyttää yhteistyötä. Tämä tutkimus käsittelee tietomallintamista tyypillisissä asuinrakennushankkeissa Suomessa holistisesta näkökulmasta. Holistinen näkökulma ottaa huomioon teknologian, prosessien ja ihmisten samanaikaisen kehityksen, joka on tarkastelun kohteena. Yksityiskohtaisemmalla kategorisoinnilla luodaan käsitys kohdeyrityksen, YIT:n, tietomallintamisen käyttöönoton nykytilasta ja käyttöönoton riippuvuussuhteista, joita myös analysoidaan. Tutkimuksen tarkoituksena on edistää siirtymistä tietomallintamisen käyttöönoton pilotoinnista laajempaan käyttöönottoon kohdeyrityksen asuinrakentamisen liiketoiminnassa. Tietomallintamisen nykytilan kuvaus ja analysointi pohjautuu perusteelliseen käsitykseen tietomallintamisen käyttöönotosta, sekä sen tekijöistä ja niiden riippuvuussuhteista. Laajan kirjallisuuskatsauksen avulla luodaan yleinen käsitys käyttöönotosta ja riippuvuussuhteista, mikä mahdollistaa keskittymisen oleellisiin asioihin tapaustutkimuksissa. Kirjallisuuskatsaus tarjoaa teoreettiset raamit, joka tukee tutkimusdatan hankkimista ja analysointia. Tutkimusdata kerätään puolistrukturoiduilla haastatteluilla, jotka suoritettiin kaikissa kohdeyrityksen Suomen Asumisen yksiköissä. Tulosten mukaan teknologian, prosessin sekä ihmisten samanaikaista kehitystä hidastaa pääasiassa kompetenssien ja tiedon puute. Monet tekijät kuten riittämättömät ohjeet ja uudenlaiset teknologiat vaikuttavat tietomallintamisen käyttöönottoon, mutta sen kehitys kulminoituu kompetenssien ja tiedon puutteeseen. Osittaisesta samanaikaisesta kehityksestä huolimatta, tietomallintamisen käyttöönoton hyötyjä on todettu kohdeyrityksessä. Tärkeimmiksi hyödyntämiskohteiksi nähtiin suunnitelmien yhteensovitus, määrälaskenta sekä visualisointi. Sen lisäksi painotettiin yhteistyön, selkeiden roolien ja vastuiden, sekä prosessien harmonisoinnin merkitystä. Analyysin tuloksena luotiin raamit tietomallintamisen käyttöönottoprosessin kehittämiseen, joka sisältää suosituksia ja huomioonotettavia seikkoja niin hanke- kuin segmenttitasollakin. Se pyrkii suuntaamaan käyttöönottoprosessien harmonisointia liiketoimintayksiköissä.
Description
Supervisor
Singh, Vishal
Thesis advisor
Oinas, Marko
Keywords
BIM implementation, BIM development, piloting, scaling up
Other note
Citation