Kiinteistön elinkaaritarkastelu kannattavuuden näkökulmasta - esimerkkinä aravataloyhtiön investointi- ja tilinpäätösanalyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Kannattava kiinteistöliiketoiminta edellyttää, että kiinteistö vastaa käyttäjien tarpeita. Kiinteistön elinkaaren tuotot ja kustannukset on hallittava kiinteistön koko elinkaaren ajan. Kiinteistön elinkaaritaloudelliset laskelmat jaetaan kannattavuus- ja kustannuspohjaisiin tarkasteluihin. Tässä tutkimuksessa analyysi tehdään nykyarvomenetelmällä ja yrityksen ulkoisen laskentatoimen teoriaan perustuvilla tunnusluvuilla. Nykyarvomenetelmässä tuottojen ja kustannusten erotukset eli nettotuotot diskontataan laskentakoron avulla tarkasteluajankohtaan. Investointi on kannattava, jos sen nykyarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin nolla. Tilinpäätösanalyysin tunnuslukujen tavoitteena on antaa oikea kuva yrityksen kannattavuudesta ja taloudellisesta asemasta. Tässä tutkimuksessa sovelletaan nykyarvomenetelmää ja tilinpäätösanalyysiä aravalainoitetun kiinteistöosakeyhtiön kannattavuuden arviointiin. Case-kohteeksi on valittu aravataloyhtiö Siilitien Kiinteistöt Oy. Aravavuokrakohteille saadaan määritettyä pääoma- eli tuottoarvo nykyarvolaskelmalla. Nykyarvolaskelmalla arvioidaan myös uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden kannattavuutta. Tilinpäätösanalyysin tunnuslukujen avulla voidaan arvioida aravavuokratalojen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Näin saadaan käsitys yhtiön taloudellisesta tilasta, joka aravavuokrayhtiöiden osalta on yleensä melko heikko muihin yrityksiin verrattuna. Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut eivät sovellu kovin hyvin aravakohteiden arviointiin niiden erilaisen pääomarakenteen takia. Aravakohteiden kannattavuutta ja taloudellista tilannetta arvioitaessa on otettava huomioon sosiaalisen asuntotuotannon aiheuttamat rajoitteet.
Description
Supervisor
Miettilä, Asko|Leväinen, Kari I.
Keywords
life cycle economics, elinkaaritalous, investment analysis, investointianalyysi, financial statement analysis, tilinpäätösanalyysi, profitability, kannattavuus
Other note
Citation