R&D process optimization for a customer and order management system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
x, 66
Series
Abstract
Nopeasti kehittyvien ICT-markkinoiden aiheuttamista haasteista johtuen ketterien ohjelmistokehitysmallien evoluutio on ollut nopeaa viime vuosien aikana. Myös niiden käyttökokemukset ovat olleet erittäin lupaavia. Organisaatioilla on kuitenkin usein vaikeuksia sopeutua työskentelemään uuden ohjelmistokehitysmenetelmän mukaisesti, eivätkä kaikki mallit sovellu kaikentyyppisille projekteille. Tämä diplomityö pyrkii löytämään ratkaisun lyhentämään yritys A:n A1-järjestelmäkehitysprosessia 12 kuukaudesta 4 kuukauteen. Prosessi käsittää kaikki aktiviteetit alustavasta liiketoimintaideasta varsinaiseen tuotantoon vientiin. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kehittämään vaatimusmäärittelyn laatua, jota pidetään suurimpana pullonkaulatekijänä nykyisessä prosessissa. Tutkimus suoritettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uusia ideoita kerättiin yrityksistä A, B ja C eri metodeita käyttäen. Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen paneuduttiin vaiheessa kaksi. Työn kolmannessa vaiheessa kehitettiin uusi A1 prosessimalli perustuen teoriaan ja ensimmäisen vaiheen havaintoihin. Suositus uudeksi A1-prosessimalliksi noudattelee ketterää ohjelmistokehitys-menetelmää nimeltään Scrum (∼ aloitusryhmitys rugbyssa). Prosessi koostuu lämmittely-, kehitys- ja jälkipelivaiheista. Vaatimusmäärittelyaktiviteetit suoritetaan jatkuvassa lämmittelyvaiheessa. Vaatimuksia ylläpidetään tuotelistassa. Kehitysvaihe koostuu useista 30-päiväisistä kehityspyrähdyksistä. Ehdotetussa mallissa kriittiset ja hyvin valmistellut uudet liiketoimintavaatimukset voidaan prosessoida eteenpäin hyvinkin nopeasti, mutta huonosti määriteltyjä pyyntöjä täytyy parantaa ennen kuin ne pääsevät eteenpäin. Tiukka kontrolli läpi koko prosessin varmistaa, että vaatimusten laatu paranee nykytilanteeseen verrattuna. Optimaalisessa tapauksessa koko tuotekehitysprosessi voi kestää ainoastaan kaksi kuukautta.

Due to the challenges posed by rapidly changing ICT markets, the evolution of agile software process models has been fast during the recent years. Experiences of them have been very positive. Adapting a new way of developing software is, however, often challenging and not all models are suitable for all types of projects. This master's thesis aims to find a solution for shortening the time-to-market of company A's A1 system development process from 12 months to 4 months. The process encompasses all the activities from an initial business idea to the actual deployment on the market. The study focuses especially on improving the quality of requirements engineering, which is seen as the biggest bottleneck. The study was carried out in three phases. In the first phase, new ideas were gathered from companies A, B, and C using different methods. The literature review was conducted during the second phase. In the third phase of the work, a new process model was developed based on the theory and findings in the first phase. The recommendation for the new A1 process model follows an agile methodology called Scrum. The process consists of pre-game, development, and post-game phases. Requirements engineering activities take place during the continuous pre-game phase. The requirements are maintained in a product backlog list. The development phase consists of several 30-day development sprints. In the suggested model, new critical and well-prepared business requests can be processed further very quickly but poorly defined requests must be improved before getting further. Tight control throughout the process ensures that the quality of the requirements will improve from their current state. In the optimal case, the time-to-market can be only two months.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Uskali, Miko-Janne; DI
Keywords
software process, Scrum, requirements engineering, agility, time-to-market, quality, ohjelmistoprosessi, Scrum, vaatimusten määrittely, ketteryys, nopeus, laatu
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012288