The probability of a sale - the impact of structural and locational atypicality

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-10-21
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
48+7
Series
Abstract
This thesis employs a Log-Normal AFT model to examine the relationship between atypicality, pricing, and time-on-market in Helsinki, Finland. In the context of this work, the definition of structural atypicality is extended from past research with a local approach. Past research has defined structural atypicality as a living area deviation from mean size home in the neighborhood. This thesis argues that structural atypicality as a deviation of living area exist inside (1) room arrangements, and (2) neighborhoods. This argumentation leads to the conclusion that the typical studio is different than the typical three-room home. Also, the typical studio in one neighborhood is different than a typical studio in another neighborhood. According to the results, the first two primary hypotheses of this work have been partly proven and the third primary hypothesis is fully confirmed. In the context of this work, the primary hypotheses are the following: (1) Structural atypicality has a negative relationship with the probability of a sale. (2) Locational atypicality has a positive relationship with the probability of a sale. (3) Overpricing has a negative relationship and underpricing a positive relationship with the probability of a sale. Additionally, the existence of submarkets in terms of different market activity and price behavior is established and shown to heavily influence the interpretation of findings.

Tässä opinnäytetyössä käytetään Log-Normaalia AFT-mallia tutkimaan epätyypillisyyden, hinnoittelun ja myyntiajan välistä suhdetta Helsingissä. Tämän työn yhteydessä rakenteellisen epätyypillisyyden määritelmää laajennetaan aiemmasta tutkimuksesta paikallisella lähestymistavalla. Aikaisemmat tutkimukset ovat määritelleet rakenteellisen epätyypillisuuden neliömäärän poikkeamaksi asuinalueen keskikokoisesta kodista. Tämä opinnäytetyö väittää, että rakenteellinen epätyypillisyys neliömäärän poikkeamana esiintyy (1) huonejärjestyksien sekä (2) asuinalueiden sisällä. Tämä perustelu johtaa päätökseen, että tyypillinen yksiö on erilainen kuin tyypillinen kolmio. Lisäksi, yhden asuinalueen tyypillinen yksiö on erilainen kuin toisen asuinalueen tyypillinen yksiö. Tämän opinnäytetyön kaksi ensimmäistä pääasiallista hypoteesia vahvistetaan osittain ja kolmas pääasiallinen hypoteesi vahvistetaan täysin. Tämän työn puit- teissa tutkimuskysymykset ovat seuraavat: (1) Rakenteellisella epätyypillisyydellä on negatiivinen suhde asunnon myynnin todennäköisyyteen. (2) Sijainnillisella epätyypillisyydellä on positiivinen suhde asunnon myynnin todennäköisyyteen. (3) Ylihinnoittelulla on negatiivinen suhde ja alihinnoittelulla positiivinen suhde asunnon myynnin todennäköisyyteen. Lisäksi osamarkkinoiden olemassaolo markkinoiden aktiivisuuden ja hintakäyttäytymisen suhteen todetaan ja osoitetaan vaikuttavan voimakkaasti havaintojen tulkintaan.
Description
Supervisor
Falkenbach, Heidi
Thesis advisor
Falkenbach, Heidi
Keywords
residential real estate, atypicality, overpricing, time-on-market, probability of a sale.
Other note
Citation