Maailma kylässä Meri-Rastilassa: näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Department
Major/Subject
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Mcode
A3003
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
91 + 16
Series
Abstract
Vilma Aution diplomityö Maailma kylässä Meri-Rastilassa: näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen on laadittu lukuvuoden 2014-2015 aikana Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun oppituoliin. Työssä etsitään kaupunkisuunnittelun keinoja, joiden avulla Helsingin seudulla voidaan tulevaisuudessa mahdollistaa ja tukea entistä monikulttuurisempia elämisen tapoja. Diplomityön case study –kohteeksi on valittu Meri-Rastilan alue Itä-Helsingissä. Meri-Rastila valittiin työn kohdealueeksi monikulttuurisen väestöpohjansa ja tulevien täydennys- ja korjausrakentamistarpeidensa vuoksi. Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen mahdollisuuksia tutkitaan vuosien 2014-2016 aikana myös Helsingin Lähiöprojektin ja kaupunkisuunnitteluviraston toimesta. Diplomityön rakenne on jaettu teoriaosaan ja case study –tarkasteluun. Teoriaosion ensimmäisessä kappaleessa käsitellään kirjallisuuskatsauksen kautta Suomen monikulttuuristen lähiöiden profiilia ja maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumista tukevista asuinympäristöistä. Toisessa kappaleessa tutkitaan kulttuurisidonnaisen tilakäsityksen elementtejä ja tilan käyttöä vallan välineenä. Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan osallistavan suunnittelun keinoja osana monikulttuuristen yksilöiden ja yhteisöjen voimaannuttamista (eng. empowerment). Viimeiseen kappaleeseen sisältyvä Meri-Rastilan vuorovaikutus- ja suunnitteluprosessin kuvaus havainnollistaa aikaisemmissa kappaleissa esitettyjä löydöksiä. Suomea on perinteisesti pidetty kulttuurisesti homogeenisena maana. Erityisesti humanitäärisiin syihin perustuva maahanmuutto on yleistynyt maassamme vasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Väestörakenteemme on muuttunut entistä monikulttuurisemmaksi luoden uudenlaisia haasteita yhteiskunnan eri sektoreille. Muuttuvien asukasprofiilien huomioiminen vaatii myös kaupunkisuunnittelijoilta uudenlaista, kulttuurisesti herkkää lähestymistapaa ja asukkaiden toiveiden entistä laajempaa kartoittamista muun muassa osallistavan suunnittelun keinoin. Meri-Rastilan tapausesimerkin yhteydessä alueen toimijoiden kokemuksia ja toiveita kartoitettiin vuorovaikutteisten suunnittelutyöpajojen kautta. Suunnittelutyöpajojen avulla on mahdollista muodostaa viittellinen käsitys siitä, minkälaiset alueen kehittämiseen liittyvät toiveet ovat yksilöllisiä tai kulttuurisidonnaisia ja mitkä taas kaikille alueen toimijoille yhteisiä. Suunnittelussa otetaan kantaa täydennys- ja korjausrakentamisen lisäksi myös alueen julkisten ulkotilojen ja palvelutilojen kehittämiseen. Suunnitteluratkaisut perustuvat vuorovaikutuksen aikana saavutettuihin päätelmiin. Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta koskevan suunnitteluprosessin kuvaus havainnollistaa teoriaosiossa esitettyjä huomioita monikulttuuristen lähiöiden kehittämisestä osallistavan suunnittelun keinoin. Asukasprofiileiltaan ja kehityshistorialtaan toisistaan poikkeavien kaupunginosien tilallinen kehittäminen vaatii aina tapauskohtaista perehtymistä. Meri-Rastilan vuorovaikutusprosessin kuvaus ja sen pohjalta laadittu suunnitelma toimivat kuitenkin tapausesimerkkinä keinoista, joiden kautta suunnittelijat voivat lähestyä kulttuurillisesti rikkaiden lähiöiden alueellisia uudistamishankkeita.

Vilma Autio’s Master’s Thesis World at Visit in Meri-Rastila: perspectives on developing multi-culturally concentrated neighbourhoods has been composed during semester 2014-2015 for the Chair of Urban and Town Planning in Aalto University’s Department of Architecture. The thesis examines future ways to enable and support multicultural lifestyles through deliberate urban design in the Greater Helsinki area. The neighbourhood of Meri-Rastila in Eastern Helsinki has been chosen as a case study area for the thesis. Meri-Rastila is targeted due to the area’s multicultural population and emerging need for restoration and infill development. The potential development areas of Meri-Rastila are investigated simultaneously by Helsinki City Planning Departemnt And Neighbourhood Project of The City of Helsinki during 2014-2016. The thesis consists of a theoretical section and a more detailed case study project. The first chapter of the theory section examines the current profile of multicultural neighbourhoods in Finland. The chapter also discusses immigrant’s recorded experiences about the daily living-environment’s role in the process of acculturation. The second chapter addresses the elements of a culturally bound experience of space and the relations between power and space. The third chapter concentrates on collaborative design as a tool for empowering individuals and communities with different cultural backgrounds. The findings from these first three chapters are then demonstrated in the conceptual development plan for Meri-Rastila. Finland has traditionally perceived itself as a culturally homogenous country, and immigration based on humanitarian reasons has become more common only in the recent decades. The profile of our population has become increasingly multi-cultural, which has caused new challenges for different sectors of the society. The emerging, diverse inhabitant base demands a new, culturally sensitive approach from designers and urban planners. The essential wishes of multicultural inhabitants need to be further investigated through inclusive planning. The needs and wishes of the inhabitants of Meri-Rastila have been mapped out through collaborative design workshops during the development of the conceptual plan for the case study. The design workshops have been able to provide some understanding about which spatial wishes are individually or culturally distinctive and which are universal to all the actors in the neighborhood. Design proposals have be made regarding revitalization and infill development of the neighborhood and improvement of the public spaces and service spaces of the area. The design solutions have been tailored according to the findings that were reached during the collaborative design phase. The description of the design process regarding the revitalization of Meri-Rastila functions as a way to illustrate the observations that were made in the theory section of the thesis. Spatial development of neighbourhoods that have different demographical and historical features always demands case-specific solutions. The descriptions of the collaborative design process and the conceptual plan function as a case example of design solutions, that designers can consider in projects regarding the areal revitalization of culturally rich neighbourhoods.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Hewidy, Hossam
Santaoja, Tero
Keywords
maahanmuutto, maahanmuuttaja, monikulttuurisuus, lähiökehittäminen, kaupunkiuudistus, osallistava suunnittelu
Other note
Citation