Improving Product Variant Mix Planning by Utilizing Demand Information

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
102+
Series
Abstract
Traditionally, many manufacturing companies have concentrated on improving their supply operations but have lacked visibility to their demand chains. Orders from the customer have represented demand information. Research on demand information sharing has shown that when communicating demand in the form of orders, the demand information tends to distort towards suppliers in an amplified form. Demand signal processing, one major cause of distortion, can be avoided by sharing the actual sales data and inventory information to upstream partners in the demand-supply network. The research problem in this Master's Thesis is to understand how a manufacturing company and its suppliers can benefit from visibility to downstream demand information. The research problem is approached from three directions: definition of demand information and how it is shared between companies, location of improvement areas in the case company's planning process regarding demand information utilization, and designing a concept for advanced utilization of demand information in the case company. The research methods used are literature review, interviews with main decision-makers in the analyzed demand supply network, and data analysis. The current research on information sharing has a narrow view of demand information. The created framework attempts to discuss demand information from three viewpoints: information types, sources and sharing levels. In addition, a life cycle viewpoint on demand information utilization is introduced. The created framework is utilized in analyzing the current state of visibility and information sharing in the case company. Based on this analysis, four key improvement areas are introduced. One of the discovered improvement areas, simplification of the demand supply planning process, is further analyzed concentrating on improving variant mix planning. In the concept, variant mix planning is separated from volume planning. Analysis methods for different product life cycle phases and organizations are created and tested by conducting two pilots. Recommendations for improving demand information collection and reporting are given to the case company

Perinteisesti tuotantoyritykset ovat keskittyneet toimitusketjun ja tuotannon parantamiseen eivätkä ole kiinnittäneet huomiota kysyntäketjuun. Kysyntää on edustanut asiakkaalta tuleva tilaus. Tilaus-toimitusprosessia tutkittaessa on havaittu, että kysynnän heilahtelu vahvistuu toimitusketjussa toimittajiin päin mentäessä. Tämä johtuu ketjun varrella olevista päätöksentekopisteistä, jotka muuttavat alkuperäistä kysyntää. Kysynnän vääristymistä estääkseen yritysten olisikin hyvä saada näkyvyyttä todelliseen kysyntään lähempänä loppuasiakasta. Tämän diplomityön tutkimusongelmana on selvittää kuinka tuotantoyritys ja sen toimittajat voivat hyödyntää lähempää loppuasiakasta kerättyä kysyntätietoa. Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan selvittämällä mitä kysyntätieto on ja kuinka sitä voidaan jakaa, etsimällä case-yrityksen suunnitteluprosessista kysyntätiedon hyödyntämiseen liittyviä parannuskohteita, sekä kehittämällä case-yritykselle uusi tapa käyttää kysyntätietoa osana suunnitteluprosessia. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta, haastatteluja sekä numeerista analyysia. Nykytutkimuksessa kysyntätietoa käsitellään varsin kapeasta näkökulmasta. Diplomityössä kehitetään analysointimalli, jolla pyritään selvittämään mitä kysyntätieto voi olla, mistä sitä voi saada ja kuinka laajalti sitä yritysten välissä käytetään. Kysyntätiedon hyödyntämistä pohditaan myös tuotteen elinkaaren näkökulmasta. Kehitettyä analysointimallia käytetään myös selvittämään parannuskohteita case-yrityksen suunnitteluprosessissa. Analyysin perusteella löydetään neljä kehityskohdetta, joissa kysyntätietoa voitaisiin hyödyntää paremmin. Yhteen näistä kehityskohteista paneudutaan tarkemmin ja suunnitellaan tapa hyödyntää kysyntätietoa varioivien tuotteiden ennustamisessa. Perusideana on, että eri tuotevarianttien osuudet kokonaiskysynnästä voidaan ennustaa käyttämällä lähellä loppuasiakasta olevaa kysyntätietoa. Tavat kerätä, hyödyntää ja jakaa kysyntätietoa riippuvat tuotteen elinkaaren vaiheesta. Kehitettyä mallia sovelletaan kahden uutuustuotteen kohdalla. Lopputuloksena esitetään uusi tapa käyttää kysyntätietoa suunnitteluprosessissa sekä annetaan kehitysehdotuksia case-yritykselle.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Holmström, Jan
Laiho, Aki
Keywords
demand information, kysyntätieto, demand supply planning, tuotevariantti, product variant, kysynnän ennustaminen, product life cycle, tuotteen elinkaari
Other note
Citation