Pussyeyes and nippleflowers - finding one’s identity and expression with textile as medium

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
181
Series
Abstract
This Master’s Thesis Pussyeyes and nippleflowers - finding one’s identity and expression with textile as medium consist of two intertwined parts: the written part and the artistic production. Artistic production is the main focus of this thesis. With this thesis, I seek to find myself as well as ponder my professional and personal identity, gender and in-betweenness in the form of artistic production, textile as my medium. Textiles became the connecting bond between these themes - making textiles has shaped my identity and brought out personal and professional insights. I am interested in the connection between the material and the maker and how the process of making can aid in finding oneself. This thesis searches for answers to questions such as: How textile-making has shaped me as a creative professional and individual? What gender signifies to my practice and how it has affected my journey to becoming a (textile-) artist? How do I reflect my identity, the feeling of in-between, gender and worldview into my artistic work? Different research methods were applied to this thesis such as artistic, autoethnographic and narrative research. The topic is researched by reading, writing a diary, self-reflecting, intuitive drawing and painting and working in the textile workshops. Creating the artworks became an essential part of understanding the topic and finding answers to the questions; the tacit knowledge brought up important insights. In the written part of this thesis, thoughts about gender, identity, textile-making and in-betweenness are discussed and then linked to a broader context by using literature and electronic resources. The written part of this thesis works as an introduction to the artistic production. The artistic production is the materialisation of my thoughts that ties together all the themes from the written part and presents my most authentic style that was found during this process. The artistic production consists of woven and hand-tufted textile artworks. I arranged an art exhibition titled Pussyeyes and nippleflowers from selected artworks of this artistic production at Lokal + Satellite gallery space 10th - 16th August 2020. The artistic production is a take on equality and acceptance of human diversity and statement against narrow gender- and professional roles and discrimination. It is also my tribute to textiles and the creativity and acceptance I found through textile-making. Making textiles has allowed me to enjoy and celebrate being in-between and accept myself on a personal and professional level. I hope this thesis will work as a source of inspiration for many and evoke conversation around the topic. I wish this thesis also helps others to find themselves and be the most authentic self they can be.

Taiteen maisterin opinnäytetyöni “Pussyeyes and nippleflowers - finding one’s identity and expression with textile as medium” koostuu kirjallisesta sekä taiteellista osiosta, pääpainon ollessa jälkimmäisessä. Opinnäytetyön kautta etsin itseäni sekä tutkin ja ilmaisen ajatuksiani ammatillisen ja henkilökohtaisen identiteetin, sukupuolen ja välitilassa olemisen näkökulmista. Tekstiili toimii kaiken yhteen kutovana punaisena lankana - tekstiilin tekeminen on muokannut identiteettiäni ja tuonut pinnalle uusia oivalluksia itsestäni niin ammatillisella kuin henkilökohtaisella tasollakin. Minua kiinnostaa työn ja tekijän välille syntyvä suhde ja se, miten tekemisen kautta voi löytää itsensä. Etsin vastauksia kysymyksiini kuten: miten tekstiilin tekeminen on muokannut minua yksilönä ja luovana ammattilaisena? Mitä sukupuoli merkitsee taiteellisessa työskentelyssäni ja millainen rooli sukupuolella on ollut matkallani (tekstiili-) taiteilijaksi? Miten heijastan omaa identiteettiäni, välitilassa olemisen tunnetta, sukupuoltani sekä maailmankuvaani taiteelliseen työhöni? Tutkimusmetodini mukailevat taiteellista, autoetnograafista sekä narratiivista tutkimusta. Tutkin aihetta lukemisen, päiväkirjan kirjoittamisen, itse-reflektoinnin, intuitiivisen piirtämisen ja maalaamisen sekä tekstiilityöpajoilla työskentelyn kautta. Teosten tekeminen on oleellinen osa aiheen ymmärtämisessä sekä vastausten löytämisessä; hiljainen tieto nosti esille tärkeitä oivalluksia. Opinnäytteeni kirjallisessa osuudessa avaan ajatuksiani sukupuolesta, identiteetistä, tekstiilin tekemisestä sekä välitilassa olemisesta ja liitän ne laajempaan kontekstiin kirjallisuuden sekä sähköisten lähteiden avulla. Kirjallinen osuus toimii johdantona taiteelliseen produktiooni, joka sitoo yhteen esiintyvät teemat ja ilmentää tämän prosessin myötä löytynyttä kaikkein ominta tyyliäni. Taiteellinen produktio koostuu kudotuista sekä käsin tuftatuista tekstiiliteoksista. Valikoima teoksista oli esillä taidenäyttelyssäni “Pussyeyes and nippleflowers” Lokal + Satellite galleriatilassa 10.-16.8.2020. Taiteellinen produktioni on myös kannanotto ihmisen monimuotoisuuden hyväksyntään ja tasa-arvoon sekä mielenilmaus kapeita sukupuoli- ja ammattirooleja ja syrjintää vastaan. Se on tribuuttini tekstiileille ja niiden kautta löytyneelle luovuuden vimmalle ja itsensä hyväksymiselle. Tekstiilin tekeminen on mahdollistanut välitilassa olemisen ja itseni hyväksymisen niin ammatillisella kuin henkilökohtaisella tasolla. Toivon, että tämä opinnäytetyö toimii inspiraation lähteenä monille sekä herättää ajatuksia ja keskustelua aiheen ympärille. Toivon opinnäytteeni myös auttavan muita itsensä etsimisessä sekä olemaan oma aidoin itsensä.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Korolainen, Hanna-Kaisa
Vänskä, Annamari
Keywords
identity, art, textile, gender, tufting, weaving, in-betweennes
Other note
Citation