Life of garments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Vajavaara
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
193
Series
Abstract
In this thesis I set out to find an answer to a complex question: what is entailed in the life of a garment? Through a personal and artistic investigation, I contemplate what is the meaning of clothes in this day and age in order to find again meaningfulness in working in textile and clothing design. I approach this theme through five different viewpoints: Kyoto, Everyday, Cloth, Body and Form. The thesis consists of two parts: written research and artistic production. The writings are divided into traditional literature research and more hands-on autoethnographic research, that is based on my own experiences and observations. Alternating with these two, I write about the artistic production process in a more personal style. In the first chapter, Kyoto, I write about traditional Japanese aesthetics and how defamiliarisation gave me the courage to look at clothes in a new way. I reflect back on my visit to the house museum of Kanjiro Kawai, that served as the starting point for the mood, colour and materials of the textile and clothing collection. The second chapter, Everyday, defines the context in which I look at clothes. I observe how I myself and my close friends handle their clothes by photographing them at home situations. I conclude that, when viewed at home, the textile of the garment defines most of the garment's character. The third chapter, Cloth, discusses clothes through their materiality. It is an exploration into weaving, materiality, emotions and bodily sensing, especially the importance of sensing with touch. I research how touch is used in textile design and how to design woven textiles through finishing techniques, such as brushing, felting and dyeing. In Body, I look at the relationship between the human body and a garment, how we experience comfort, how we sweat and the marks that our bodies leave in garments. I contemplate this through wearing a men's suit and moving in it, as well as taking pictures of my friends doing the same. Inspired by body mapping, I utilise jacquard weaving to weave two garments with specific functional areas for breathability. In Form, I consider the meaning of the shape of a garment through men's business suit, how it affects us and what connotations it can carry. I trace it's history and contemplate on it's significance globally and psychologically, especially through an example of Japanese salarymen. I base the patternmaking of my garments on the men's suit, mixing details from different styles and time periods to create a suit for women. The production part consists of six outfits made from textiles woven in Finland and Japan. The textiles are designed to arouse the interest of the tactile sense and to entail a change within the fabric by utilising different finishing techniques. The outfits do not form a seasonal runway collection, but a group of garments that investigate different aspects of the research.

Tässä opinnäytteessä etsin vastausta monisyiseen kysymykseen: minkälainen on vaatteen elämä? Löytääkseni uuden merkitykselllisyyden tunteen työskentelyyni tekstiili- ja vaatesuunnittelun parissa, pohdin vaatteiden merkitystä tässä ajassa henkilökohtaisen ja taiteellisen tutkimuksen kautta. Lähestyn aihetta viiden eri näkökulman kautta: Kyoto, Everyday, Cloth, Body ja Form. Työ koostuu kirjallisesta osasta ja taiteellisesta produktiosta. Teksti jakautuu tutkimukseen, joka perustuu lähdekirjallisuuteen, sekä autoetnografiseen tutkimukseen, joka perustuu omiin kokemuksiini ja havaintoihini. Näiden kahden välillä kirjoitan taiteellisesta työskentelyprosessista henkilökohtaisempaan sävyyn. Ensimmäinen kappale, Kyoto, käsittelee perinteistä japanilaista estetiikkaa ja kertoo kuinka vieraantumisen tunne auttoi minua löytämään uuden näkökulman vaatteisiin. Muistelen myös vierailuani Kanjiro Kawain kotimuseoon, joka toimi lähtökohtana työn tunnelmalle, väreille ja materiaaleille. Toinen kappale, Everyday, määrittelee kontekstin jossa tarkastelen vaatteita. Havainnoin valokuvien avulla, kuinka minä itse sekä ystäväni käsittelemme omistamiamme vaatteita kotona. Huomaan, että tarkastellessa vaatteita kodin kontekstissa, tekstiili nousee tärkeämpään osaan kuin itse vaate. Kolmas kappale, Cloth, pohtii vaatteita niiden materiaalin kautta. Tutkimus syventyy kudontaan, materiaalisuuteen, tunteisiin, keholliseen aistimiseen ja erityisesti tuntoaistin tärkeyteen. Tutkin kuinka tuntoaistia hyödynnetään tekstiilisuunnittelussa ja kuinka viimeistystekniikoiden, kuten harjaamisen, huovutuksen ja värjäyksen, kautta voi suunnitella tekstiilejä. Kappaleessa Body tutkin ihmiskehon ja vaatteen välistä suhdetta ja otan selvää mitä on mukavuus vaatteessa. Tutkin myös jälkiä, joita kehomme jättävät vaatteisiin ja sitä miten hikoilemme. Havainnoin näitä aiheita pukeutumalla miesten pukuun ja liikkumalla siinä, sekä ottamalla kuvia kun ystäväni tekevät niin. Body mapping-tekniikasta inspiroituneena kudon jacquard-tekniikalla kaksi vaatetta, joissa on erityiset hikoilulle suunnitellut alueet. Form-kappaleessa pohdin millä tavalla vaatteen muoto vaikuttaa käyttäjään ja mitä mielikuvia tiettyyn muotoon liitetään, käyttäen esimerkkinä miesten business-pukua. Käyn läpi business-puvun historiaa ja merkitystä maailmanlaajuisesti ja psykologiselta kannalta, erityisesti japanilaisten toimistotyöläisten, salarymanien, kautta. Käytän miesten pukua pohjana kaavoitukselle, yhdistellen elementtejä eri pukutyyleistä ja eri aikakausilta, luoden lopulta puvun naisille. Työn produktio koostuu kuudesta asukokonaisuudesta, jotka on tehty Suomessa ja Japanissa kudotuista kankaista. Tekstiilien suunnittelussa keskityn viimeistystekniikoiden avulla tekemään näkyväksi muutoksen, joka tapahtuu kankaan sisällä. Tekstiilipinnat on suunniteltu kiinnostaviksi kosketusaistia ajatellen. Asukokonaisuudet eivät muodosta tiettyyn sesonkiin kuuluvaa näytösmallistoa, vaan ovat kokoelma vaatteita, jotka ilmentävät tutkimuksen eri näkökulmia.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Leppisaari, Anna-Mari
Keywords
wabi sabi, everyday, touch, body mapping, salaryman, suit
Other note
Citation