Eroja kuntien ja yritysten tavoissa hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoja - Case: ohjelmistot Pro Economica vs Sonet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Taloushallinnon ohjelmisto Pro Economica ja Sonet ovat ohjelmisto pari. Ohjelmistoja kehitetään yhdessä, mutta ohjelmistojen käyttäjät ovat erityyppisistä organisaatioista. Pro Economica on kuntien ja Sonet yritysten käyttämä ohjelmisto. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimmät painopisteet ja eroavaisuudet ohjelmistojen sisällöissä, koulutuksessa ja niiden hyödyntämisessä käytännön työssä. Tavoitteena oli myös selvittää ohjelmistoja koskevat erot ohjelmistojen kehittämisessä ja help-desk toiminnassa. Näiden tietojen avulla yritys voi mahdollisesti kehittää ja tehostaa toimintojaan ymmärtämällä, miksi käyttäjät hyödyntävät ohjelmia eri tavalla. Tutkimuksella ei ollut tutkimushypoteesia, vaan case haastatteluiden perusteella saatuja havaintoja verrattiin teoriaosuuden viitekehykseen. Tutkielman lähdeaineistona käytettiin haastatteluja, ohjelmistoihin liittyviä ohjekirjoja ja ohjeita sekä yleistä alaan liittyvää kirjallisuutta. Haastatteluja tehtiin ohjelmistotalossa ohjelmiston kehittäjien, projektipäälliköiden, help-deskin esimiesten ja kouluttajien kanssa. Ohjelmiston käyttäjistä haastateltiin, talousjohtajia, talouspäälliköitä, controllereita, kirjanpitäjiä ja reskontranhoitajia. Haastateltavat olivat henkilöitä, jotka hyödyntävät ja käyttävät ohjelmia kunnissa tai yrityksissä. Haastateltavat oli valittu yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa. Haastattelujen, ohjelmistoon tutustumisen ja kirjallisuuden avulla pyrittiin saamaan selkeä kuva, miten ohjelmistojen hyödyntämiset eroavat toisistaan. Tämän perusteella tehtiin myös johtopäätöksiä ja joitakin toimintatapojen muutosehdotuksia.
Description
Keywords
taloushallintojärjestelmät, it-sovellukset, it-ohjelmat kunnissa, it-ohjelmat yrityksissä
Other note
Citation