Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen - Case: teollisuuden tukkukauppa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen tulospalkitsemisjärjestelmää. Kehittäminen pyrittiin tekemään siten, että järjestelmä olisi linjassa yrityksen koko ohjausjärjestelmien kokonaisuuden kanssa. Järjestelmän onnistuneen kehityksen edellytyksenä oli lisäksi se, että sen tulisi motivoida työntekijöitä ja ohjata heidän toimintaansa yrityksen pitkän aikavälin näkökulmasta oikeaan suuntaan. LÄHDEAINEISTO Tutkielman aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tulospalkitsemista tarkasteltiin sekä henkilöstön, että organisaation näkökulmasta. Organisaation näkökulmaa varten pidettiin palaveri yrityksen toimitusjohtajan ja talouspäällikön kanssa, sekä haastateltiin konsernin Suomen yhtiöiden talousjohtajaa ja erään toisen konserniyhtiön toimitusjohtajaa. Henkilöstön näkökulman saamiseksi haastateltiin viittä työntekijää eri liiketoiminta-alueilta. TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen ohjausjärjestelmien kokonaisuuden kartoittaminen on ensiarvoisen tärkeää palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa. Vaikka joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi yksilötasolle tuotu tulospalkitsemisjärjestelmä motivoi työntekijöitä ja parantaa tulosta, niin jos se ei istu esimerkiksi yrityksen kulttuuriin, organisaatiorakenteeseen tai suorituksenmittauskykyyn, niin voi sen kaltaisen järjestelmän luominen olla yrityksen toiminnalle vahingollista. Tutkimuksen tulokset viittaavatkin siihen, että tämän yrityksen ei kannattaisi hyödyntää palkitsemisessaan järjestelmää, joka ottaa huomioon henkilökohtaisen myynnin. Yrityksen strategian toteutuminen vaatii yhteistyöhön kannustavaa yrityskulttuuria. Asiantuntijaorganisaatiossa toisten auttaminen ja osaamisen hyödyntäminen myös oman vastuualueen ulkopuolella on todella tärkeää. Sen sijaan, jos henkilökohtaisia mittareita halutaan ottaa mukaan palkitsemiseen, ne voisivat olla subjektiivisesti määriteltyjä. Tulospalkitsemista voitaisiin lisäksi tuoda lähemmäs työntekijöiden omaa vaikutusaluetta siten, että palkkion lopullinen määrä riippuisi myynti- tai liiketoiminta-alueen tuloksesta. Kuitenkin siten, että yrityksen liiketulosprosentin on oltava tietyllä tasolla, jotta palkkiota voidaan maksaa.
Description
Keywords
tulospalkkio, ohjausjärjestelmät, palkitseminen, motivointi
Other note
Citation