Boundary extension for visual views in virtual reality

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Human-Computer Interaction
Mcode
SCI3097
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
43
Series
Abstract
Boundary extension is a phenomenon describing a tendency for people to mistakenly add new information to the borders of an image they are trying to recollect, beyond the borders of the original image. This effect is thought to reflect a spatial bias of our memory for visual scenes, but it remains unclear whether the results generalize from images to more naturalistic viewing behaviour. The goal of this thesis was to address this question through an experiment using naturalistic virtual reality environments as visual stimuli. This novel experiment was developed in-house, leading to an additional goal for the project to be the development of boundary extension research methodology for virtual reality. At each trial, the subjects (N = 60) were first allowed to visually explore a virtual room for 5 seconds. Soon after the viewing, they were put back into the same room, but to a different distance away from the wall they had been previously facing. The subjects then used a controller to move to the same location from which they had originally viewed the room. Boundary extension was thought to emerge if a tendency could be found for the subjects to stop moving when the distance between them and the wall they had originally faced exceeded the distance during the initial viewing. Boundary extension was found in scenarios where the subject needed to move closer to the wall in order to reach their original location, and also in any scenario where the visual exploration was done with the subject being close to the wall. These results are in accordance with previous research and suggest that the phenomenon of boundary extension generalizes to real-world scene perception.

Rajalaajeneminen on ilmiö, joka kuvaa ihmisten taipumusta lisätä virheellisesti uutta informaatiota muistelemansa kuvan laidoille, alkuperäisen kuvan rajojen ulkopuolelle. Rajalaajenemisen ajatellaan heijastavan tilallista vinoumaa ihmisen muistissa näkymiä kohtaan, mutta on vielä epäselvää, yleistyvätkö tulokset kuvista luonnollisempaan katselukäyttäytymiseen. Tämän diplomityön tavoitteena oli käsitellä tätä kysymystä kokeella, jossa käytetään visuaalisina ärsykkeinä luonnollisia virtuaalitodellisuuden ympäristöjä. Projekti alkoi kokeen suunnittelulla, jonka myötä uudenlaisen koeasetelman kehittäminen virtuaalitodellisuudessa nousi diplomityön toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi. Kokeen aikana koehenkilöt (N = 60) saivat ensin vapaasti tutkia virtuaalista huonetta katseellaan viiden sekunnin ajan. Pian tämän jälkeen, he palasivat samaan huoneeseen, mutta heidät asetettiin eri etäisyydelle heidän edessään olleesta seinästä. Koehenkilöiden piti tämän jälkeen liikkua ohjaimella samaan paikkaan, missä he alunperin olivat olleet. Rajalaajenemista ajateltiin tapahtuvan, mikäli koehenkilöiden etäisyys heidän edessään olleeseen seinään olisi liikkeen loppuessa suurempi kuin mitä se oli alkuperäisessä katseluvaiheessa. Rajalaajenemista oli tämän määrittelyn mukaan havaittavissa tilanteissa, jossa koehenkilöiden piti liikkua lähemmäksi heidän edessään ollutta seinää, jotta he pääsisivät samaan kohtaan kun missä he olivat aiemmin. Rajalaajenemista havaittiin myös tilanteissa, joissa katseluvaihe tapahtui koehenkilön ollessa lähellä hänen edessään ollutta seinää. Nämä tulokset ovat linjassa aiemman rajalaajenemista koskevan tutkimuksen kanssa, ja vihjaavat siihen, että rajalaajenemisilmiö yleistyy näkymien havaitsemiseen todellisessa ympäristössä.
Description
Supervisor
Henriksson, Linda
Thesis advisor
Henriksson, Linda
Keywords
boundary extension, virtual reality, virtual environments, scene memory
Other note
Citation