Systemaattisempaa muotoilua ydinsuunnittelustrategioilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Design
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Kuinka parantaa muotoilijoiden työn järjestelmällisyyttä itsereflektion ja harjoitustehtävien avulla niin, että muotoilija osaisi kuvata sekä itselleen että sidosryhmille käyttämiään menetelmiä ja tavoitteita? Tutkimuskysymystä lähestytään suunnitteluongelmana ja tämä opinnäyte tarjoaa paitsi reflektiota ja menetelmiä siihen, myös harjoitustehtäviä. Muotoilijoiden on oltava systemaattisempia, jotta heidän mahdollisuutensa vaikuttaa vahvistuisivat. Tämä opinnäyte ja sen harjoitukset on tarkoitettu suunnittelijoille, etenkin muotoilijoille, jotka pyrkivät kehittymään systemaattisemmiksi suunnittelutyössään. Systemaattisuus edellyttää muotoilijoilta entistä laajempaa yli ammattialojen rajojen ylettyvää ymmärrystä. Tässä opinnäytteessä esitetään tutkimusaineiston ja kirjallisuuden löydöksiä, sekä niihin liittyviä ydinsuunnittelustrategioita systemaattisuuden kehittämiseen. Kirjallisuusaineisto avaa suunnitteluun liittyviä kognition ja metakognition tutkimuksia, joissa esiin nousivat ydinsuunnittelustrategiat. Opinnäytteen teemaksi valikoitui rajattu määrä toistuvia ydinsuunnittelustrategioita. Löydösten toimintamallit ovat opinnäytteestä löytyvien harjoitusten pohjana ja toimivat tien viitoittajina systemaattisuuden kehittämistä kohti. Opinnäytteessä lähdekirjallisuuden teemoja on yhteensovitettu visuaalisella sommittelulla ja siitä syntyneiden luovien inspiraatioiden järjestelmällisellä systematisoinnilla. Yhteensovitettavat teemat ovat muotoilututkimus ja ydinsuunnittelustrategiat, joiden pohjalta on kehitetty harjoituksia, joilla pyritään kehittämään muotoilijoiden systemaattisuutta oman suunnittelutyön itsereflektoinnin avulla. Itsereflektion teemat ja mittarit ovat rajattu valikoima ydinsuunnittelustrategioista. Tutkimusprosessissa on hyödynnetty kirjallisuusaineiston ja tutkimuslöydösten yhdistämistä työkalujen luovaan käyttöön. Kokonaisuutta on kehitetty muotoilututkimuksen ja sille tyypillisen soveltavan ja toimintatutkimuksen lähestymistapoja noudattaen. Luovan prosessin aiheuttaman poukkoilun ja kaaoksen selkeyttämiseksi prosessia on dokumentoitu systemaattisesti lopputulosten analysointia varten. Tapaustutkimusta tarkastellaan muotoilumenetelmien ja kirjallisuusaineiston löydöksien pohjalta. Opinnäyte sisältää viisi harjoitusta systemaattisuuden kehittämiseksi. Harjoitukset ovat syntyneet luovan prosessin lopputuloksena. Inspiraatioon ja luovaan prosessiin pohjaten on tehty tapaustutkimus ja kyselytutkimus, minkä avulla harjoitukset on viimeistelty ydinsuunnittelustrategiateeman ympärille. Harjoituksista tehty kyselytutkimus osoittaa harjoitusten olevan hyödyllisiä muotoilijoiden systemaattisuuden kehittämisessä. Harjoitusten kyselytutkimuksessa nousevat esille myös ydinsuunnittelustrategiat ja niiden tiedostaminen. Harjoituksissa keskitytään havainnollistamaan muotoilijan omaa suunnitteluprosessia ja tarkastelemaan harjoituksessa esiintynyttä epävarmuutta. Ne toimivat myös itsenäisinä harjoituksina opinnäytteen kontekstin ulkopuolella. Harjoitusten tavoite on mahdollistaa muotoilijoiden työn systematisointi ja suunnittelulle ominaisten toimintamallien tiedostaminen, mikä vastaa muotoilijoiden osaamisen kehityksen tarpeeseen.

How can we improve the systematic work of designers with self-reflection and design exercises so that the designers can describe to themselves and stakeholders the best practices and desired targets? The research question is approached as a design problem and the thesis offers reflections and approaches as well as design exercises. Designers need to be more systematic so that their chances of making an impact increase. This thesis and its design exercises are made for designers so they can improve the systematism in their work. Designers’ increased need for systematic skills also requires an understanding of their professional capacities. The literature review presents an overview of findings in the cognition and metacognition of designers thus far. The findings create a guideline to make designers work more systematically with core design strategies. The themes of this thesis have been combined using visual composition and systematically arranging those findings. The combined themes are design research and core design strategies. From this combination, design exercises that are intended to make the designers' work increasingly systematic by using self-reflection were created. The core design strategies work as the guidelines for the self-reflection and its measured aspects. The research process has utilized a combination of literature and research findings for the creative use of design tools. The foundations of this research are developed with the popular design research approaches of applied research and action research. Because the creative process is and has been partly fuzzy or chaotic, it has been documented systematically to evaluate the results. The case study is analyzed based on different design approaches and literature findings and it includes five design exercises to increase the systematic work of a designer. The exercises are the result of a creative process. The case study and survey research were inspired by this creative process, and it has benefited the finalization of the design exercises with the core design strategy theme. The survey research indicates that the design exercises can be a suitable way to improve the systematic work of designers. Also, a better understanding and recognition of core design strategies was an important theme that arose from the survey. The design exercises focus on representing the designer’s design process and examining the uncertainty that arises during the design process. The design exercise also functions as an individual piece of work beyond the context of the thesis. The design exercises aim to enable designers to increase systematic and better recognition of core design strategies for the improvement of their skills.
Description
Supervisor
Uusitalo, Severi
Thesis advisor
Lehmusto, Kirsti
Keywords
epävarmuuden rooli suunnittelussa, generatiivinen tekoäly, itsereflektio, metakognitio, muotoilu, muotoiluharjoitus, muotoilututkimus, pseudokoodaus
Other note
Citation