Tuhoon tuomittua – Viisi yritystä tehdä posthumanistinen luontovalokuva

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Art Education
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Tämä opinnäyte on taiteellinen tutkimus, joka pohtii mahdollisuutta tehdä poshumanistista luontovalokuvaa. Tutkielma lähti liikkeelle keväällä 2022 kurssin Taide, ekologisuus ja eettisyys yhteydessä yrittäessäni löytää tapoja käsitellä ympäristöahdistustani valokuvan keinoin. Aloin tehdä luontovalokuvan perinteestä ammentavaa valokuvaa muunlajisista eläimistä pyrkien olemaan häiritsemättä heitä. Projektista kehittyi opinnäytteeni, jossa pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen: Onko mahdollista tehdä posthumanistinen luontovalokuva? Vastatakseni tähän kysymykseen kehitin tutkimustehtävän: Viisi yritystä tehdä posthumanistinen luontovalokuva. Tutkielman menetelmä koostuu viidestä yrityksestä tehdä posthumanistinen luontovalokuva, niiden kuvauksista, yrityksien yhteydessä tehdyistä valokuvista, sekä yrityksistä kirjoitetuista reflektioista. Tutkielman aineistoa ovat yritysten kuvaukset siitä, mitä yritystä tehdessä tapahtui sekä kuvat, jotka yrityksen yhteydessä syntyivät tai jäivät syntymättä. Tutkielmani koostuu neljästä osasta. Aineisto- ja menetelmäosuudessa kerron menetelmistäni ja valinnoistani opinnäytteessäni. Teorialuvussa otan poshumanistisen näkökulman luontovalokuvan perinteeseen kolmesta lähtökohdasta: katse, hoiva ja valhe. Prosessiluku koostuu yritysten tehtävänannoista, lähtökohdista, prosessin kuvauksesta sekä reflektiosta. Pohdintaluvussa reflektoin yleisesti prosessiani ja muutoksia ajatuksissani sen aikana sekä pohdin opinnäytteeni menetelmien käyttömahdollisuuksia kuvataidekasvatuksellisissa yhteyksissä. Opinnäytteeni prosessin aikana suhteeni posthumanismiin ja yrityksiini muuttui. Alun armottomuuden jälkeen aloin hyväksyä posthumanismin ristiriitaisuuksia. Lisäksi tulin kyseenalaistaneeksi yrityksieni ennalta arvelemani mahdottomuuden. Onnistumisella ei ollutkaan niin paljon merkitystä kuin olin ajatellut. Sen sijaan yrittämisen rooli kasvoi osana posthumanistisen kuvan teon prosessia. Tutkielman prosessista ja lopputulemista lukija voi pyrkiä johtamaan ideoita omaan taiteelliseen praktiikkaansa tai opetustyöhönsä. Yritysten tehtävänannot on suunniteltu niin, että niitä voi halutessaan tehdä itse sellaisenaan ja ne ovat myös muovattavissa muihin yhteyksiin sopiviksi.

This thesis is an artistic research which contemplates the possibility to make a posthumanistic nature photograph. The thesis process begun in the spring of 2022 on a course called Art, ecology and ethics, during which I tried to find photographic ways to deal with my environmental anxiety. I started making nature photographs with the intention of not to be of disturbance to non-human animals. The project evolved into this thesis in which I pursue to answer the question, is it possible to make a posthumanistic nature photograph? To answer this question, I gave myself an assignment: Five attempts to make a posthumanistic nature photograph. The method of my thesis consists of the five attempts to make a posthumanistic nature photograph, their descriptions, the photographs made during the attempts and the written reflections from the attempts. The research materials consist of the description of what happened during the five attempts and the photographs that were made or weren’t made as part of the attempts. My thesis has four parts. In the materials and method chapter I talk about the methods and choices I made in my thesis. In the theory chapter I take a posthumanistic stance on the tradition of nature photography from three points of view: gaze, care and lies. The process chapter consists of the assignments for the attempts, their premises, descriptions of the processes and reflections. On the reflection chapter I contemplate my process more generally and the changes in my thinking during it. I also address the methods of my thesis in the context of art education. During the process of my thesis my relationship with posthumanism and the five attempts changed. My formerly very strict views on posthumanism broadened as I began to accept the controversies that lie within it. I also came to question the assumption of impossibility to succeed on the five attempts. Succeeding wasn’t in the focus of my research results as I at first thought. Instead, the meaning of attempting became greater as a part of making of posthumanistic photographs. From the process and the results of my thesis the reader can derive ideas into their own artistic or teaching practice. The assignments are planned in a way that they can be used as they were or be moulded to fit other contexts too.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Suoniemi, Minna
Keywords
posthumanismi, valokuvaus, kuvataidekasvatus, luontovalokuvaus, kanssalaistuminen, katse, hoiva, valhe
Other note
Citation