Tunnetila tilassa – lastenkirjan kuvakerronnan keinoja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2023
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Tämä kandidaatin opinnäytetyö tutki lastenkuvakirjojen miljöökuvituksia. Tarkoituksena oli selvittää, miten miljöökuvitusta voi hyödyntää tarinan hahmojen tunteiden välittämiseen, kun tavallisesti hahmojen ilmeet ja eleet välittävät niitä. Erityisesti tarkasteltiin sellaisia kuvituksen elementtejä ja ominaisuuksia, jotka viittaavat tapahtumapaikkaan ja tunnelmaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusia työkaluja kuvalliseen ilmaisuun ja lapsilukijoiden tunnetaitojen tukemiseen. Työ koostui taustatutkimuksesta ja produktiosta. Aihetta taustoitettiin sijoittamalla tutkimus lastenkuvakirjallisuuden kontekstiin. Tutkimus selvitti lastenkuvakirjallisuuden konventioita, tunnetaitoja tukevia kuvallisia keinoja, sekä lapsen ja aikuisen havaintomaailmojen eroavaisuuksia. Tutkimusaineistoksi tarkentui viisi lastenkuvakirjaa, joita tarkasteltiin kuva-analyysin menetelmien mukaisesti. Analyysi kartoitti erilaisia miljöökuvituksen kuvallisia ilmaisukeinoja, jotka viestivät tarinan hahmojen tunnetiloista. Opinnäytetyön produktio rajattiin lastenkuvakirjan konseptiin ja neljään kuvitettuun sivuun. Tutkimus avasi keskeisiä tarinan luomisen ja kuvitusprosessin vaiheita. Prosessissa pystyttiin soveltamaan taustatutkimuksen havaintoja, ja produktion miljöökuvituksissa tehtyjä ratkaisuja perusteltiinkin kuva-analyysien löydösten avulla. Tulokset vahvistivat, että miljöökuvituksella voi monin keinoin ilmentää tarinan hahmojen tunnetiloja. Löytyneitä keinoja olivat kuvitustyyliin ja kompositioon liittyvät valinnat, kuten liioitellut mittasuhteet, yllättävät väriyhdistelmät ja kuvakulmat, sekä vääristyneet, toistuvat ja limittyvät muodot. Tunnetiloja vahvistavina tekijöinä esiin nousivat erityisesti miljöökuvitusten ekspressiivisyys, miljöön vuorovaikutus tarinan hahmojen kanssa sekä erilaisten metaforien käyttö. Tutkimuksessa selvisi, että miljöökuvituksen tunnetiloja vahvistavat keinot voivat helpottaa lukijan eläytymistä hahmojen kokemusmaailmaan ja tunteisiin, mikä taas voi edesauttaa empatian kehittymistä. Tutkimus totesi kuitenkin, että kuvitusten sisäisten merkitysten tulkinta on subjektiivista, ja lastenkirjallisuuden kontekstissa olisi otettava huomioon lapsilukijoiden valmiudet näiden tulkitsemiseen.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Keywords
lastenkuvakirja, lastenkirjakuvitus, kuvitus, miljöö, tarinankerronta, visuaalisen viestinnän muotoilu
Other note
Citation