Effective communication media for customer feedback in agile software projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 74
Series
Abstract
Software development methodologies have shifted from waterfall development to iterative agile development. Instead of building an application in one big piece, iterative development relies on small and frequently delivered increments. This opens new possibilities and responsibilities for a software project's customer to provide feedback for the development team in order to guide the project. Various studies about communication in agile software projects have been conducted but not so many with a clear focus on feedback communication, even though it has been identified to be one of the key elements in a successful agile project. In this thesis, feedback communication is taken into a focus by trying to answer the research question what are the properties that make a communication tool effective for giving and receiving feedback in agile software projects? Four communication media theories have been applied in this thesis to answer the research question. The theories are media richness, media synchronicity, media naturalness and media fitness theory. Based on these theories, a hypothesis is constructed about the properties that are valuable for a feedback tool. To validate the hypothesis a prototype called Hannotaatio has been built. Hannotaatio is a tool for giving visual feedback about websites by taking a screenshot and drawing on them. The prototype is validated by interviewing people who have used it in real-life software projects. The result of the study was that even though interviewees valued face-to-face communication and argued it to be the most efficient communication medium, they also valued properties in communication media that are not available in face-to-face communication. Hannotaatio tries to increase the naturalness in the communication and thus shortens the gap between face-to-face communication and e-communication media. Interviewees noted that Hannotaatio is the second best option for feedback communication after face-to-face communication.

Ohjelmistokehitysmenetelmät ovat siirtyneet vesiputousmallista kohti iteratiivista ja ketterää kehitystä. Ketterässä kehityksessä ohjelmistoa ei rakenneta yhtenä isona työvaiheena, vaan lyhyissä iteraatioissa, joissa jokaisessa tuotetaan pieni lisäys ohjelmistoon. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia ja vastuita ohjelmistoprojektin asiakkaalle, jolla on vastuu ohjailla projektia palautteen avulla. Useat tutkimukset ovat tutkineet kommunikaatiota ketterissä ohjelmistoprojekteissa, mutta vain harva tutkimus on keskittynyt palautekommunikaatioon siitä huolimatta, että sen on tunnistettu olevan yksi tärkeimmistä elementeistä onnistuneissa ohjelmistoprojekteissa. Tässä diplomityössä keskitytään palautekommunikaatioon ja yritetään vastata tutkimuskysymykseen mitkä ominaisuudet tekevät viestintävälineestä tehokkaan palautteen antamiseen ja saamiseen ketterissä ohjelmistoprojekteissa? Tässä työssä käytetään neljää kommunikaatiomediateoriaa vastaamaan tutkimuskysymykseen. Nämä teoriat ovat Media Richness, Media Synchronicity, Media Naturalness ja Media Fitness. Teorioista muodostetaan hypoteesi ominaisuuksista, jotka ovat arvokkaita palautetyökalulle. Hypoteesi validoidaan haastattelemalla Hannotaatio -prototyypin käyttäjiä. Hannotaatio on työkalu visuaalisen palautteen antamiseen web-sivustosta ottamalla kuvakaappaus sivusta ja piirtämällä sen päälle. Prototyypin toimivuutta validoidaan haastatteluilla. Työn tuloksena huomattiin, että siitä huolimatta että haastateltavat arvostivat kasvokkain kommunikointia, he arvostivat myös sellaisia viestintävälineen ominaisuuksia, joita kasvokkain keskustelussa ei ole. Hannotaatio pyrkii kasvattamaan keskustelun luonnollisuutta ja kaventamaan eroja kasvokkain keskustelun ja elektronisten kommunikaatiovälineiden välillä. Haastateltavat totesivat, että Hannotaatio on toiseksi paras vaihtoehto palautevälineeksi kasvokkain keskustelun jälkeen.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Sarvas, Risto
Keywords
communication, kommunikaatio, agile, viestintävälineet, software, ketterä ohjelmistotuotanto, feedback, asiakaspalaute, media
Other note
Citation