An analysis of cloud computing and its effects on software product companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
Cloud computing is an Internet-based way of delivering computing services. As a literature study does not identify a common definition for the phenomenon, a system architecture based method is used in this thesis to analyze existing cloud products and services and to construct a model of cloud computing and a category system. According to the categorization, the main components of cloud computing are software as a service (SaaS), utility computing and web services. Other identified types of services include Internet integration and managed services. Platform as a service (PaaS) is a common name for those utility computing offerings that contain an application development framework. SaaS applications are run at SaaS provider datacenters and accessed over the Internet through a web browser; users pay for them by amount of use instead of by purchasing licenses. Utility computing is processing and storage capacity that can be accessed over the Internet; no upfront investment is required, and payment is by use. Web services are programmatic interfaces available over the Internet. Other service types build upon these three basic services. All the service types are described in detail in this thesis through examples of existing commercial offerings, and the category system is validated by categorizing known offerings. Key changes to software companies are related to software architecture, hardware architecture and business model. Software changes originate from the browser application model and multi-tenant server principle. Hardware changes stem from the distributed and virtualized nature of service implementations. Business model changes are profound, as payment is by use instead of by upfront payment, such as license or server purchases. Revenue is accumulated slower, but it can reach a higher, steady level in the long run. A number of key concerns about cloud computing are discussed in the areas of data security, vendor lock-in, regulatory compliance, service availability and performance.

Pilvipalvelu on Internet-pohjainen tapa toimittaa tietojenkäsittelypalveluita. Koska kirjallisuustutkimuksella ei voida tunnistaa yleistä määritelmää ilmiölle, tässä diplomityössä käytetään järjestelmäarkkitehtuuriin perustuvaa menetelmää olemassa olevien pilvituotteiden ja -palveluiden analysoimiseksi ja pilvipalveluiden mallin ja luokittelujärjestelmän luomiseksi. Luokittelun mukaan pilvipalveluiden päälajit ovat ohjelmistopalvelu (SaaS), pilvilaskenta (utility computing) ja verkkopalvelu (web services). Muita tunnistettuja lajeja ovat Internet-integraatio ja hallintapalvelut. Alustapalvelu (PaaS) on yleinen nimitys sellaiselle pilvilaskennalle, johon sisältyy sovelluskehitysympäristö. SaaS-sovelluksia ajetaan SaaS-toimittajan tietokonekeskuksessa ja niitä käytetään 1nternetin yli web-selaimen avulla; käyttäjät maksavat niistä käytön määrän mukaan lisenssien ostamisen sijaan. Pilvilaskennassa käytetään suoritus- ja tallennuskapasiteettia Internetin yli; alkusijoitusta ei tarvita, vaan palvelusta maksetaan käytön määrän mukaan. Verkko- palvelut ovat ohjelmistorajapintoja, joita käytetään Internetin yli. Muut palvelulajit rakentuvat näiden kolmen peruspalvelun varaan. Kaikki palvelulajit kuvataan työssä yksityiskohtaisesti käyttäen olemassa olevia kaupallisia palveluita esimerkkinä, ja luokittelujärjestelmä todennetaan luokittelemalla tunnettua tarjontaa. Keskeiset muutokset ohjelmistoyrityksille liittyvät ohjelmistoarkkitehtuuriin, laitteistoarkkitehtuuriin ja liiketoimintamalliin. Ohjelmistomuutosten alkuperä on selainsovellusmallissa ja moniasiakasperiaatteessa. Laitteistomuutokset johtuvat palvelujen toteutuksen hajautetusta ja virtualisoidusta luonteesta. Liiketoimintamallin muutokset ovat syvällisiä, koska maksut määräytyvät käytön mukaan eivätkä alkusijoituksen perusteella, kuten lisenssi- ja palvelinhankinnoissa. Liikevaihto kertyy hitaammin, mutta se voi saavuttaa korkeamman, vakaan tason ajan kuluessa. Joukkoa tärkeitä pilvipalveluihin liittyviä huolenaiheita käsitellään tietoturvan, toimittajariippuvuuden, sääntelynmukaisuuden, palvelun saatavuuden ja suorituskyvyn alueilta.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Multamäki, Heikki
Keywords
cloud computing, cloud computing, software as a service, pilvipalvelu, utility computing, ohjelmistopalvelu, web services, pilvilaskenta, verkkopalvelu
Other note
Citation