Agile transformation in a large media company — perceptions and principles

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-18
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
6 + 76
Series
Abstract
The effective utilization of technology is becoming increasingly important for today’s organizations. Especially traditional organizations have to change their ways of working and thinking to respond to the increasing uncertainty and complexity of the surrounding business environment. This thesis studies the agile transformation journey of a large media company to give insights into their practical perceptions and principles. This empirical research was carried out with grounded theory approach. The data was mainly collected through semi-structured thematic interviews with 20 employees from the Finnish Broadcasting Company (Yle). The results emerged from the interview data during the iterative analysis process. The results indicate that in such transformation, the new practices and ways of working are formed based on experimenting different tools and methodologies and improving them to suit the needs. A transformation done this way takes time, but the results are more lasting. Motivating employees to change their behaviour and learn the new ways of working requires systematic planning, since forcing anyone to change seldom leads to desired results. According to this research, improving the ways of thinking and working continuously seems to be the most recommended practice for organizations at the moment. It enables sensing changes in the environment and reacting fast to them. However, it also requires looking back to what has been done to see what has to be improved. This research contributes to the broader discussion on what principles and best practices guide organizational transformations in large companies. It takes a practical approach to how the change had proceeded at Yle and gives other companies the possibility to learn from Yle’s journey.

Teknologian tehokas hyödyntäminen on nykyajan yrityksissä yhä tärkeämpää. Erityisesti perinteiset organisaatiot joutuvat kehittämään toimintatapojaan ja kykyjään reagoida ympäröivän maailman kasvavaan epävarmuuteen sekä kompleksisuuteen. Tämä diplomityö tutkii Ylen ketterää muutosmatkaa luoden käsityksen heidän käytännön kokemuksistaan ja toimintatavoistaan. Tässä empiirisessä tutkimuksessa on sovellettu ankkuroidun teorian menetelmää. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin pääosin puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa haastateltiin 20 Ylen työntekijää. Tulokset syntyivät iteratiivisen prosessin aikana haastatteluaineiston pohjalta. Tulokset osoittavat, että tällaisessa muutoksessa uudet käytännöt ja toimintatavat syntyvät uusien työkalujen ja metodologioiden pohjalta sekä niitä kehittämällä omaan tarpeeseen sopivaksi. Tällä tavoin tehty muutos vie aikaa, mutta tulokset ovat pysyvämpiä. Työntekijöiden motivaation herättäminen uusien käytäntöjen ja toimintatapojen opetteluun vaatii suunnitelmallisuutta, sillä muutokseen pakottaminen tuottaa harvoin haluttuja tuloksia. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että toiminta- ja ajattelutapojen jatkuva kehittäminen vaikuttaisi olevan suositeltavin käytäntö tällä hetkellä. Se mahdollistaa nopean reagoinnin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Jatkuva kehittäminen vaatii kuitenkin aiemman toiminnan kriittistä tarkastelua, jotta kehityskohteet voidaan tunnistaa. Tämä työ ottaa kantaa laajempaan keskusteluun siitä, mitkä periaatteet ja parhaat toimintamallit ohjaavat organisaatiomuutoksia suurissa organisaatioissa. Tutkimus näyttää käytännön näkökulmasta miten muutos on edennyt Ylessä sekä antaa muille yrityksille mahdollisuuden oppia Ylen matkasta.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Kangas, Mirette
Keywords
change management, agile development, organizational transformation, continuous change, Yle
Other note
Citation