Automatisaation etujen analysointi liiketoiminnan ennustamispalvelun taustatoiminnoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Diplomityön kohdejärjestelmä on ASP-mallilla toimiva palvelu. Palvelu tarjoaa myynnin ennustamistoimintoja päivittäis- ja kappaletavarateollisuudessa toimiville yrityksille. Palvelun käyttäjät voivat palvelun avulla tehdä esimerkiksi myynnin ennusteita käyttäen hyväksi ainutlaatuista menetelmää. Palvelun tarkoituksenmukainen käyttö vaatii, että rutiininomaiset taustatoiminnot suoritetaan säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain. Tällä hetkellä esimerkiksi myynnin asiakkaan toteutuneen myyntitiedon tuominen järjestelmään suoritetaan manuaalisesti erilaisilla tietokantaskripteillä suoraan tietokantatasolla. Manuaalinen työ vaatii paljon aikaa ja on virhealtista. Diplomityön tavoitteena on analysoida mahdollisuuksia manuaalisen työn vähentämiseksi taustatoiminnoissa, esittää ratkaisuehdotus automatisaatiomoduulin toteutukselle, toteuttaa ratkaisu ja analysoida uuden ratkaisun tuottamia hyötyjä liiketoimintavaatimusten pohjalta. Automatisaatioratkaisun toteuttamiseen käytetään samoja ohjelmistokehyksiä ja komponentteja, joilla varsinainen järjestelmä on toteutettu. Järjestelmän runko on toteutettu J2EE ohjelmistokehitysalusta Jboss-palvelimelle. Käyttöliittymä toteutetaan internet-selaimelle käyttäen standarditekniikoita, kuten xhtml:a ja css:ia. Työn tuloksena syntyy automatisaatio- ja ajastusmoduuli, jolla voidaan hallita automatisointien ajastuksia ja monitoroida automaattisten toimintojen suorituksia, virheitä ja tiloja. Työkalun suunnitellussa oleellisena vaatimuksena on geneerisyys. Moduulin päälle tulee voida rakentaa ajastettavia toimintoja riippumatta niiden yksityiskohtaisesta toiminnallisuudesta. Näin ollen samaa työkalua voidaan käyttää muissa järjestelmän ylläpitotoiminnoissa toteumatiedon siirron lisäksi. Toteutuksen toimivuutta testataan tutkimalla, miten hyvin automatisaatiomoduuli toimii sen ensisijaisessa käyttötarjoituksessa. Ensisijaisena tarkastelukohteena on manuaalisen työmäärän väheneminen ja virhetilanteista selviämisen nopeus. Geneerisyysvaatimuksen toteutumista analysoidaan uuden toiminnon lisäämisen kompleksisuuden näkökulmasta kooditasolla.

Target system of this thesis is an ASP service providing business forecasting functions for daily and piece goods industry. Users of the Rank & Share service are able to make forecasts for example total sales using an unique method. An effective use of the service requires some routine background functions to be executed regularly, as for example weekly basis. At the moment these functions are made manually. For example, customer's sales history data is imported manually executing SQL-scripts in database level. This kind of manual work is time consuming and error prone. The main objective of this thesis is to analyze possibilities to reduce manual work with background functions and implement automatization module that can be used to attain that goal. The advantages of the implemented module will be analyzed and compared with business requirements set to the module. The automatization module has been implemented by using the same technology used in the existing Rank & Share service. The service is made with the J2EE platform and it runs on Jboss application server. The user interface will be implemented using standard technology, such as xhtml and css. The main result of the thesis is an automatization and scheduling module integrated in the Rank & Share application. The module must provide functions to manage scheduled tasks and monitor executions, errors and states of the scheduled tasks. In addition, the module must be so generic that new task types can be easily implemented into the module. Consequently, the module can be used in all new schedulable administration tasks regardless of their inner behavior. The Module's primary purpose and goal is to reduce the manual work and speed up the error recovering. The simplicity of adding new task in the system is an indicator of the generic nature of the automatization module. This will be measured in software developers point of view.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Sauhke, Jani; DI
Keywords
scheduling, automatization, J2EE, Jboss, EJB timer service, ajastus, automatisointi, Jboss, J2EE, EJB ajastuspalvelu
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011907